John Trolinger N5ZKK

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1682 N5ZKK-VHF-Helical EM00kb @490m 9241 0 Helical (VHF)
2416 N5ZKK-UHF-HELICAL EM00kb @500m 13424 0 Helical (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6423272 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2022-09-06 04:00:51
2022-09-06 04:10:19
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423255 XW-2A 145.660 MHz CW 2022-09-06 03:32:16
2022-09-06 03:40:58
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423217 SelfieSat 437.500 MHz FSK 2022-09-05 19:57:26
2022-09-05 20:08:53
2416 - N5ZKK-UHF-HELICAL
6423271 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2022-09-05 17:35:33
2022-09-05 17:43:24
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423254 XW-2A 145.660 MHz CW 2022-09-05 17:15:03
2022-09-05 17:21:30
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423270 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2022-09-05 16:02:36
2022-09-05 16:11:00
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423253 XW-2A 145.660 MHz CW 2022-09-05 15:42:56
2022-09-05 15:50:40
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423216 SelfieSat 437.500 MHz FSK 2022-09-05 06:44:44
2022-09-05 06:55:26
2416 - N5ZKK-UHF-HELICAL
6423269 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2022-09-05 04:34:09
2022-09-05 04:43:22
1682 - N5ZKK-VHF-Helical
6423252 XW-2A 145.660 MHz CW 2022-09-05 04:23:24
2022-09-05 04:31:20
1682 - N5ZKK-VHF-Helical