Mathison Ott

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
984 KJ6DZB Pi4 CM87uv @13m 387 12 VHF Turnstile
896 KJ6DZB CM87uv @13m 203 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1113034 FOX-1A 145.978 MHz FM 2019-10-20 01:35:14
2019-10-20 01:40:16
984 - KJ6DZB Pi4
1113073 ISS 143.625 MHz FMN 2019-10-19 23:01:37
2019-10-19 23:07:58
984 - KJ6DZB Pi4
1113038 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-10-19 22:25:26
2019-10-19 22:35:20
305 - VK5KJP-VHF
1113072 ISS 143.625 MHz FMN 2019-10-19 21:25:14
2019-10-19 21:30:40
984 - KJ6DZB Pi4
1113033 FOX-1A 145.978 MHz FM 2019-10-19 17:01:19
2019-10-19 17:09:30
984 - KJ6DZB Pi4
1113071 ISS 143.625 MHz FMN 2019-10-19 16:31:30
2019-10-19 16:37:35
984 - KJ6DZB Pi4
1113070 ISS 143.625 MHz FMN 2019-10-19 14:54:58
2019-10-19 15:00:47
984 - KJ6DZB Pi4
1111804 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-10-19 13:18:03
2019-10-19 13:26:47
984 - KJ6DZB Pi4
1111814 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2019-10-19 12:47:19
2019-10-19 13:00:50
984 - KJ6DZB Pi4
1113037 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-10-19 12:42:46
2019-10-19 12:52:57
305 - VK5KJP-VHF