Mathison Ott

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
984 KJ6DZB Pi4 CM87uv @14m 588 0 VHF Turnstile
896 KJ6DZB CM87uv @13m 203 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1193970 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-11-13 05:36:42
2019-11-13 05:48:58
984 - KJ6DZB Pi4
1193969 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-11-13 03:53:31
2019-11-13 04:05:32
984 - KJ6DZB Pi4
1193968 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-11-12 14:56:48
2019-11-12 15:09:17
984 - KJ6DZB Pi4
1193967 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-11-12 13:13:39
2019-11-12 13:25:26
984 - KJ6DZB Pi4
1192746 JY1Sat 145.840 MHz BPSK1k2 2019-11-12 06:10:00
2019-11-12 06:20:18
984 - KJ6DZB Pi4
1193966 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-11-12 04:24:04
2019-11-12 04:36:42
984 - KJ6DZB Pi4
1189684 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-11-12 01:13:55
2019-11-12 01:27:00
984 - KJ6DZB Pi4
1189683 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-11-11 23:35:10
2019-11-11 23:45:25
984 - KJ6DZB Pi4
1195269 CAS-4A 145.855 MHz CW 2019-11-11 22:00:02
2019-11-11 22:10:06
984 - KJ6DZB Pi4
1195268 NOAA 9 136.770 MHz FM 2019-11-11 21:45:02
2019-11-11 21:58:04
984 - KJ6DZB Pi4