Mathison Ott

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
984 KJ6DZB Pi4 CM87uv @15m 1466 22 VHF Turnstile
896 KJ6DZB CM87uv @13m 265 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1991030 ISS 137.626 MHz CW 2020-04-08 21:09:42
2020-04-08 21:16:38
984 - KJ6DZB Pi4
1991029 ISS 137.626 MHz CW 2020-04-08 19:31:39
2020-04-08 19:40:15
984 - KJ6DZB Pi4
1991028 ISS 137.626 MHz CW 2020-04-08 17:57:33
2020-04-08 18:01:47
984 - KJ6DZB Pi4
1991046 OSCAR 7 145.977 MHz CW 2020-04-08 13:59:58
2020-04-08 14:14:41
984 - KJ6DZB Pi4
1991045 OSCAR 7 145.977 MHz CW 2020-04-08 12:06:00
2020-04-08 12:25:17
984 - KJ6DZB Pi4
1991062 CAS-4A 145.855 MHz CW 2020-04-08 07:26:56
2020-04-08 07:37:00
984 - KJ6DZB Pi4
1991061 CAS-4A 145.855 MHz CW 2020-04-08 05:46:42
2020-04-08 05:56:55
984 - KJ6DZB Pi4
1991027 ISS 137.626 MHz CW 2020-04-08 04:28:10
2020-04-08 04:32:12
984 - KJ6DZB Pi4
1991060 CAS-4A 145.855 MHz CW 2020-04-08 04:06:12
2020-04-08 04:16:12
984 - KJ6DZB Pi4
1991026 ISS 137.626 MHz CW 2020-04-08 02:49:37
2020-04-08 02:58:12
984 - KJ6DZB Pi4