bigjohn2345

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1051 NTSatlinkVHF EM54ro @170m 510 7 VHF V-Dipole

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1111707 XW-2D 145.835 MHz GMSK9k6 2019-10-19 13:26:56
2019-10-19 13:33:26
1051 - NTSatlinkVHF
1111698 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-10-19 13:06:32
2019-10-19 13:19:28
1051 - NTSatlinkVHF
1111648 XW-2F 145.955 MHz GMSK9k6 2019-10-19 12:51:23
2019-10-19 13:01:44
1051 - NTSatlinkVHF
1111597 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-10-19 12:24:54
2019-10-19 12:39:34
1051 - NTSatlinkVHF
1111640 XW-2D 145.835 MHz GMSK9k6 2019-10-19 11:50:54
2019-10-19 12:02:47
1051 - NTSatlinkVHF
1111618 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-10-19 11:32:51
2019-10-19 11:48:56
1051 - NTSatlinkVHF
1111647 XW-2F 145.955 MHz GMSK9k6 2019-10-19 11:17:11
2019-10-19 11:28:21
1051 - NTSatlinkVHF
1111689 KAITUO 1B 145.475 MHz GMSK9k6 2019-10-19 10:43:56
2019-10-19 10:50:56
1051 - NTSatlinkVHF
1111639 XW-2D 145.835 MHz GMSK9k6 2019-10-19 10:18:49
2019-10-19 10:25:52
1051 - NTSatlinkVHF
1111617 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-10-19 09:53:38
2019-10-19 10:05:47
1051 - NTSatlinkVHF