YC8NYJ

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1397 YC8NYJ PI08jo @10m 4728 0 Quadrafilar (VHF, UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3196532 SiriusSat-1 435.570 MHz GMSK 2020-11-25 23:01:13
2020-11-25 23:06:02
1397 - YC8NYJ
3196529 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-11-25 22:10:53
2020-11-25 22:22:02
1397 - YC8NYJ
3196528 ATHENOXAT 1 437.485 MHz AFSK 2020-11-25 21:12:31
2020-11-25 21:20:35
1397 - YC8NYJ
3196527 Quetzal-1 437.200 MHz GMSK 2020-11-25 17:14:10
2020-11-25 17:20:42
1397 - YC8NYJ
3196523 DOSAAF-85 435.605 MHz CW 2020-11-25 16:24:35
2020-11-25 16:38:55
1397 - YC8NYJ
3196522 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK 2020-11-25 15:51:01
2020-11-25 15:58:18
1397 - YC8NYJ
3196521 Uguisu 437.375 MHz CW 2020-11-25 15:41:21
2020-11-25 15:47:25
1397 - YC8NYJ
3196520 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-11-25 15:20:36
2020-11-25 15:28:31
1397 - YC8NYJ
3196519 D-Star ONE Sparrow 435.700 MHz GMSK 2020-11-25 14:59:55
2020-11-25 15:07:56
1397 - YC8NYJ
3196518 LUME-1 437.060 MHz MSK AX.100 Mode 5 2020-11-25 14:31:14
2020-11-25 14:38:31
1397 - YC8NYJ