Mark Jessop

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
15 VK5QI-2M PF95id @8m 9798 8 VHF Turnstile
16 VK5QI-70CM PF95ig @5m 11224 1 UHF Turnstile
232 VK5QI-AZ/EL PF95ig @80m 425 2 UHF Yagi VHF Yagi UHF Helical

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
370205 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK1k2 2018-12-19 08:39:34
2018-12-19 08:51:30
232 - VK5QI-AZ/EL
370207 Centauri-2 400.625 MHz FSK9k6 2018-12-19 00:03:40
2018-12-19 00:15:08
232 - VK5QI-AZ/EL
370204 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK1k2 2018-12-18 20:31:12
2018-12-18 20:43:09
232 - VK5QI-AZ/EL
370206 Centauri-2 400.625 MHz FSK9k6 2018-12-18 13:30:57
2018-12-18 13:42:14
232 - VK5QI-AZ/EL
368922 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK1k2 2018-12-18 08:59:29
2018-12-18 09:11:27
232 - VK5QI-AZ/EL
368923 Centauri-2 400.625 MHz FSK9k6 2018-12-18 00:26:47
2018-12-18 00:38:24
232 - VK5QI-AZ/EL
369862 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2018-12-17 23:46:41
2018-12-18 00:01:47
232 - VK5QI-AZ/EL
368921 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK1k2 2018-12-17 20:51:13
2018-12-17 21:02:56
232 - VK5QI-AZ/EL
367537 CHOMPTT 437.560 MHz AFSK1k2 2018-12-17 09:20:02
2018-12-17 09:31:52
232 - VK5QI-AZ/EL
368621 Mystery-1 436.730 MHz GMSK4k8 2018-12-17 01:03:48
2018-12-17 01:16:22
232 - VK5QI-AZ/EL