Wolfgang

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
568 VK2BYF-VHF QF55hd @30m 2481 0 VHF Quadrafilar
724 VK2BYF-UHF QF55hd @30m 3052 0 UHF Quadrafilar
751 VK2BYF-2m QF55hd @30m 10 0 VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1965120 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-04-02 06:54:21
2020-04-02 07:02:29
568 - VK2BYF-VHF
1965113 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2020-04-02 05:47:31
2020-04-02 06:04:27
568 - VK2BYF-VHF
1954352 CubeSail-1 437.305 MHz GMSK 2020-03-31 04:44:52
2020-03-31 04:49:43
724 - VK2BYF-UHF
1954351 LightSat 435.700 MHz GMSK 2020-03-31 04:37:36
2020-03-31 04:44:22
724 - VK2BYF-UHF
1954350 Da Vinci 436.500 MHz GMSK 2020-03-31 04:31:30
2020-03-31 04:36:15
724 - VK2BYF-UHF
1954346 CUBESAT XI 5 437.463 MHz CW 2020-03-31 04:27:24
2020-03-31 04:31:00
724 - VK2BYF-UHF
1954345 CHUBUSAT-3 437.423 MHz CW 2020-03-31 04:23:27
2020-03-31 04:26:54
724 - VK2BYF-UHF
1954344 PAINANI-1 437.475 MHz GMSK 2020-03-31 04:17:52
2020-03-31 04:22:57
724 - VK2BYF-UHF
1943123 GOMX 1 437.252 MHz CW 2020-03-29 03:58:17
2020-03-29 04:07:44
724 - VK2BYF-UHF
1943117 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2020-03-29 03:53:02
2020-03-29 03:57:47
724 - VK2BYF-UHF