Wolfgang

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
568 VK2BYF-VHF QF55hd @30m 2151 1 VHF Quadrafilar
724 VK2BYF-UHF QF55hd @30m 2376 2 UHF Quadrafilar
751 VK2BYF-2m QF55hd @30m 10 0 VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1580116 DEORBITSAIL 145.974 MHz BPSK1k2 2020-01-23 00:28:29
2020-01-23 00:37:21
568 - VK2BYF-VHF
1580121 RANGE A 437.150 MHz FSK9k6 2020-01-22 23:58:58
2020-01-23 00:05:32
724 - VK2BYF-UHF
1580120 SNUGLITE 437.275 MHz GMSK9k6 2020-01-22 23:54:22
2020-01-22 23:58:28
724 - VK2BYF-UHF
1580114 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK1k2 2020-01-22 23:51:26
2020-01-22 23:56:19
568 - VK2BYF-VHF
1580119 M6P 437.265 MHz FSK9k6 2020-01-22 23:46:24
2020-01-22 23:53:52
724 - VK2BYF-UHF
1580113 CAS-6 145.910 MHz CW 2020-01-22 23:42:29
2020-01-22 23:50:56
568 - VK2BYF-VHF
1559923 JY1Sat 145.840 MHz BPSK1k2 2020-01-19 00:14:03
2020-01-19 00:19:07
568 - VK2BYF-VHF
1559904 CAS-6 145.910 MHz CW 2020-01-19 00:04:47
2020-01-19 00:13:33
568 - VK2BYF-VHF
1559900 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2020-01-18 23:49:18
2020-01-18 23:56:32
568 - VK2BYF-VHF
1559899 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK1k2 2020-01-18 23:26:33
2020-01-18 23:34:29
568 - VK2BYF-VHF