Tom Van den Bon

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
62 ZR6TG Sat Ground Station (VHF) KG33wg @1499m 2699 0 VHF Turnstile
236 ZR6TG Development Test Station KG33wg @1499m 8 0 UHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
351442 JY1Sat 145.855 MHz CW 2018-12-05 21:12:22
2018-12-05 21:24:31
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
351441 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2018-12-05 19:37:38
2018-12-05 19:48:38
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
350313 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK1k2 2018-12-05 07:48:15
2018-12-05 08:00:56
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
351396 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-12-05 05:22:28
2018-12-05 05:38:04
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
351395 XW-2A 145.660 MHz CW 2018-12-05 04:57:46
2018-12-05 05:06:40
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
349800 Fox-1C 145.920 MHz DUV 2018-12-04 21:06:49
2018-12-04 21:19:10
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
349794 ESEO (FunCube 4) 145.895 MHz BPSK1k2 2018-12-04 19:32:19
2018-12-04 19:42:54
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
350954 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2018-12-04 19:07:23
2018-12-04 19:16:40
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
349799 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2018-12-04 17:49:10
2018-12-04 18:01:44
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)
349798 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-12-04 15:41:22
2018-12-04 15:56:09
62 - ZR6TG Sat Ground Station (VHF)