tgk

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
958 GlastonburyUK-A IO81pd @100m 2902 1 VHF V-Dipole
1065 GlastonburyUK-B IO81pd @55m 460 0 UHF Quadrafilar
1208 GlastonburyUK-C IO81pd @55m 389 0 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1549818 1KUNS-PF 437.301 MHz GMSK1k2 2020-01-16 22:21:50
2020-01-16 22:26:05
1208 - GlastonburyUK-C
1549744 ZHOU ENLAI 437.644 MHz BPSK9k6 2020-01-16 22:16:19
2020-01-16 22:20:01
1208 - GlastonburyUK-C
1549743 ISS 437.550 MHz AFSK1k2 2020-01-16 22:10:31
2020-01-16 22:15:49
1208 - GlastonburyUK-C
1549742 Delphini-1 437.500 MHz GMSK4k8 2020-01-16 21:58:53
2020-01-16 22:03:58
1208 - GlastonburyUK-C
1549741 AISTechSat 2 436.730 MHz GFSK9k6 2020-01-16 21:48:28
2020-01-16 21:55:17
1208 - GlastonburyUK-C
1549740 Eaglet-I 435.200 MHz BPSK1k2 2020-01-16 21:42:04
2020-01-16 21:46:48
1208 - GlastonburyUK-C
1549739 Uguisu 437.375 MHz CW 2020-01-16 21:38:23
2020-01-16 21:41:34
1208 - GlastonburyUK-C
1549738 SpooQy-1 436.200 MHz GMSK9k6 2020-01-16 21:32:56
2020-01-16 21:37:53
1208 - GlastonburyUK-C
1549737 KrakSat 435.500 MHz AFSK 2020-01-16 21:27:01
2020-01-16 21:30:13
1208 - GlastonburyUK-C
1549736 al-Farabi-2 436.500 MHz GMSK4k8 2020-01-16 21:20:11
2020-01-16 21:26:31
1208 - GlastonburyUK-C