ssshock

ID Name Location Total Future Antennas
158 VK6SAT - UHF OF78vf @40m 9448 3 Quadrafilar (UHF)
2509 VK6SAT - VHF Dev OF78vf @40m 72 0 Turnstile (VHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
7751929 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 9600 2023-06-22 22:26:41
2023-06-22 22:29:59
158 - VK6SAT - UHF
7751916 SMOG 1 437.345 MHz GMSK 12500 2023-06-22 14:42:39
2023-06-22 14:46:00
158 - VK6SAT - UHF
7692565 CTIM 437.250 MHz GFSK 9600 2023-06-11 22:31:27
2023-06-11 22:34:36
158 - VK6SAT - UHF
7692564 Orbicraft-Zorkiy 437.850 MHz GMSK 9600 2023-06-11 14:41:49
2023-06-11 14:45:32
158 - VK6SAT - UHF
7692563 Orbicraft-Zorkiy 437.850 MHz GMSK 9600 2023-06-10 14:54:22
2023-06-10 14:57:46
158 - VK6SAT - UHF
5806314 ORESAT0 436.500 MHz FSK 9600 2022-04-19 10:09:59
2022-04-19 10:13:42
158 - VK6SAT - UHF
5806313 ORESAT0 436.500 MHz FSK 9600 2022-04-18 10:22:35
2022-04-18 10:25:46
158 - VK6SAT - UHF
5801471 ROBUSTA-1B 437.325 MHz AFSK 1200 2022-04-17 13:02:45
2022-04-17 13:06:10
158 - VK6SAT - UHF
5801490 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 72000 2022-04-17 11:09:39
2022-04-17 11:17:29
2509 - VK6SAT - VHF Dev
5801461 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 9600 2022-04-17 10:01:50
2022-04-17 10:05:28
158 - VK6SAT - UHF