ssshock

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
158 VK6SAT - UHF OF78vf @40m 8941 0 Quadrafilar (UHF)
2509 VK6SAT - VHF Dev OF78vf @40m 72 0 Turnstile (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
5806314 ORESAT0 436.500 MHz FSK 2022-04-19 10:09:59
2022-04-19 10:13:42
158 - VK6SAT - UHF
5806313 ORESAT0 436.500 MHz FSK 2022-04-18 10:22:35
2022-04-18 10:25:46
158 - VK6SAT - UHF
5801471 ROBUSTA-1B 437.325 MHz AFSK 2022-04-17 13:02:45
2022-04-17 13:06:10
158 - VK6SAT - UHF
5801490 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2022-04-17 11:09:39
2022-04-17 11:17:29
2509 - VK6SAT - VHF Dev
5801461 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 2022-04-17 10:01:50
2022-04-17 10:05:28
158 - VK6SAT - UHF
5801431 FOX-1A 145.978 MHz DUV 2022-04-17 08:40:33
2022-04-17 08:45:43
2509 - VK6SAT - VHF Dev
5801460 ARMADILLO 437.525 MHz GFSK 2022-04-17 08:37:04
2022-04-17 08:40:33
158 - VK6SAT - UHF
5705551 ORESAT0 436.500 MHz FSK 2022-03-31 21:29:54
2022-03-31 21:33:26
158 - VK6SAT - UHF
5710721 BRICSat-2 145.825 MHz AFSK 2022-03-31 13:27:23
2022-03-31 13:30:55
2509 - VK6SAT - VHF Dev
5705549 BISONSAT 437.375 MHz FSK 2022-03-30 23:02:30
2022-03-30 23:06:16
158 - VK6SAT - UHF