ssshock

ID Name Location Total Future Antennas
158 VK6SAT - UHF OF78vf @40m 10852 13 Quadrafilar (UHF)
2509 VK6SAT - VHF Dev OF78vf @40m 102 0 Turnstile (VHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
9229707 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-22 02:38:03
2024-03-22 02:42:24
2987 - VU3TYG_Nitin
9229721 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-22 01:10:32
2024-03-22 01:13:34
3413 - SURAT_STATION
9229706 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-22 01:03:33
2024-03-22 01:09:07
2987 - VU3TYG_Nitin
9229695 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-22 00:32:59
2024-03-22 00:36:22
2691 - PU8MAV
9229720 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 23:36:15
2024-03-21 23:39:56
3413 - SURAT_STATION
9229705 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 23:29:26
2024-03-21 23:35:24
2987 - VU3TYG_Nitin
9229694 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 22:58:53
2024-03-21 23:02:29
2691 - PU8MAV
9229719 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 22:02:14
2024-03-21 22:05:55
3413 - SURAT_STATION
9229704 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 21:55:28
2024-03-21 22:01:28
2987 - VU3TYG_Nitin
9229718 BeliefSat-0 145.980 MHz AFSK 1200 2024-03-21 20:28:12
2024-03-21 20:31:51
3413 - SURAT_STATION