Krzysztof Jurczok

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
456 SQ3DHO Ground Station JO82ii @84m 540 0 UHF Yagi VHF Yagi VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1309871 AISTechSat 2 436.730 MHz GFSK9k6 2019-12-04 20:36:17
2019-12-04 20:48:31
456 - SQ3DHO Ground Station
1309867 AISTECHSAT-3 436.730 MHz GFSK9k6 2019-12-04 19:55:58
2019-12-04 20:07:10
456 - SQ3DHO Ground Station
1309866 AISTechSat 2 436.730 MHz GFSK9k6 2019-12-04 09:41:22
2019-12-04 09:53:33
456 - SQ3DHO Ground Station
1309879 AISTECHSAT-3 436.730 MHz GFSK9k6 2019-12-04 09:13:08
2019-12-04 09:24:11
456 - SQ3DHO Ground Station
1310028 ZACUBE-1 437.356 MHz FSK9k6 2019-12-04 05:06:11
2019-12-04 05:16:42
456 - SQ3DHO Ground Station
1310027 KKS-1 437.445 MHz AFSK 2019-12-04 04:52:58
2019-12-04 05:05:41
456 - SQ3DHO Ground Station
1310023 MCUBED-2 437.480 MHz FSK9k6 2019-12-04 04:39:01
2019-12-04 04:49:21
456 - SQ3DHO Ground Station
1310018 CUBEBUG-2 437.445 MHz FSK9k6 2019-12-04 04:17:52
2019-12-04 04:31:20
456 - SQ3DHO Ground Station
1310017 CZ-4C R/B 437.549 MHz FM 2019-12-04 03:59:25
2019-12-04 04:13:57
456 - SQ3DHO Ground Station
1310005 ITUPSAT 1 437.322 MHz GFSK19k2 2019-12-04 03:37:22
2019-12-04 03:51:02
456 - SQ3DHO Ground Station