sputnix

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
183 SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary KO85qq @203m 12594 2 Quadrafilar (VHF) Quadrafilar (UHF)
611 SPUTNIX-exp-VHF/UHF- LN17cn @45m 9196 11 Quadrafilar (VHF) Quadrafilar (UHF)
211 exp-rot-msk KO85ko @180m 383 0 Cross Yagi (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3146114 GRIFEX 437.485 MHz FSK 2020-11-15 20:03:58
2020-11-15 20:14:06
611 - SPUTNIX-exp-VHF/UHF-
3146113 LUME-1 437.060 MHz MSK AX.100 Mode 5 2020-11-15 19:42:58
2020-11-15 19:51:42
611 - SPUTNIX-exp-VHF/UHF-
2358869 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-06-10 19:02:24
2020-06-10 19:17:46
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2358864 BISONSAT 437.375 MHz FSK 2020-06-10 18:45:31
2020-06-10 18:57:27
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2358848 JY1Sat 145.840 MHz BPSK 2020-06-10 18:26:43
2020-06-10 18:39:29
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2358727 FOX-1A 145.978 MHz DUV 2020-06-10 17:51:18
2020-06-10 18:03:47
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2358717 AISTECHSAT-2 436.730 MHz FSK AX.100 Mode 5 2020-06-10 17:18:05
2020-06-10 17:29:10
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2215761 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK 2020-05-15 23:11:27
2020-05-15 23:20:31
37 - DL4PD
2215760 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK 2020-05-15 21:36:08
2020-05-15 21:45:44
37 - DL4PD
2215773 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK 2020-05-15 20:28:14
2020-05-15 20:36:34
1271 - YC1SCC