Jason Singleton

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
167 G7ODQ-pi IO90cr @50m 2900 11 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
927993 JY1Sat 145.840 MHz BPSK1k2 2019-08-16 22:24:46
2019-08-16 22:32:28
167 - G7ODQ-pi
927992 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-08-16 21:15:24
2019-08-16 21:23:21
167 - G7ODQ-pi
927991 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-08-16 21:07:46
2019-08-16 21:14:45
167 - G7ODQ-pi
927990 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-08-16 20:43:26
2019-08-16 20:54:00
167 - G7ODQ-pi
927989 METEOR-M 2 137.100 MHz LRPT 2019-08-16 17:58:24
2019-08-16 18:04:23
167 - G7ODQ-pi
927988 KAITUO 1B 145.475 MHz GMSK9k6 2019-08-16 16:40:18
2019-08-16 16:46:40
167 - G7ODQ-pi
927369 BHUTAN-1 145.825 MHz AFSK1k2 2019-08-16 14:00:58
2019-08-16 14:06:36
167 - G7ODQ-pi
927368 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-08-16 13:19:03
2019-08-16 13:25:52
167 - G7ODQ-pi
927367 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2019-08-16 13:12:11
2019-08-16 13:15:56
167 - G7ODQ-pi
927039 METEOR-M 2 137.100 MHz LRPT 2019-08-16 09:47:59
2019-08-16 09:58:21
167 - G7ODQ-pi