silviatelo

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1206 Medialab Prado @ ETSIDI - UPM IN80dj @624m 183 0 Quadrafilar (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
2884688 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-23 21:00:01
2020-09-23 21:11:19
37 - DL4PD
2884682 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-09-23 16:58:58
2020-09-23 17:14:18
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
2795777 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 12:50:43
2020-09-06 12:53:58
329 - CU2ZG
2795764 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:15:02
2020-09-06 11:18:16
555 - CT1ETE
2795762 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:14:54
2020-09-06 11:18:02
439 - EB1AO - VHF
2795768 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:11:43
2020-09-06 11:14:43
1183 - gi0vgv
2795769 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:11:42
2020-09-06 11:15:06
1376 - Venables_Shed_Pi4
2795760 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:11:27
2020-09-06 11:14:48
328 - G7KSE UHF
2795756 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 11:06:02
2020-09-06 11:13:47
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
2795761 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 2020-09-06 09:39:56
2020-09-06 09:43:18
377 - IZ7BOJ