silviatelo

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1206 Medialab Prado @ ETSIDI - UPM IN80dj @624m 129 0 VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1801581 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-03-03 22:15:32
2020-03-03 22:24:33
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801580 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK 2020-03-03 21:57:29
2020-03-03 22:06:52
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801579 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-03-03 21:41:48
2020-03-03 21:56:59
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801578 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-03-03 20:19:35
2020-03-03 20:26:25
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801577 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-03-03 20:00:57
2020-03-03 20:16:24
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801576 METEOR-M 2 137.100 MHz LRPT 2020-03-03 18:28:25
2020-03-03 18:32:21
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801575 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-03-03 18:13:01
2020-03-03 18:27:55
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1801574 XW-2D 145.855 MHz CW 2020-03-03 16:51:25
2020-03-03 17:02:56
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1552782 MOVE-II 145.950 MHz BPSK 2020-01-17 10:41:51
2020-01-17 10:53:04
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM
1552781 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-01-17 10:29:44
2020-01-17 10:41:21
1206 - Medialab Prado @ ETSIDI - UPM