sam210723

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
96 sam210723 VHF/UHF QF56pj @10m 9200 1 Quadrafilar (VHF) Dipole (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3212798 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2020-11-30 03:41:21
2020-11-30 03:44:44
96 - sam210723 VHF/UHF
3212797 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2020-11-29 03:50:00
2020-11-29 03:53:12
96 - sam210723 VHF/UHF
2857922 FOX-1A 145.978 MHz DUV 2020-09-18 02:41:34
2020-09-18 02:49:01
96 - sam210723 VHF/UHF
2607500 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2020-07-28 10:51:59
2020-07-28 11:00:00
96 - sam210723 VHF/UHF
2607499 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2020-07-27 20:50:14
2020-07-27 20:58:18
96 - sam210723 VHF/UHF
2607498 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2020-07-27 09:31:52
2020-07-27 09:39:47
96 - sam210723 VHF/UHF
2607497 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2020-07-26 21:09:38
2020-07-26 21:18:31
96 - sam210723 VHF/UHF
2604992 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-07-26 11:11:54
2020-07-26 11:20:57
96 - sam210723 VHF/UHF
2604993 METEOR M-2 137.100 MHz LRPT 2020-07-26 09:51:21
2020-07-26 10:00:13
96 - sam210723 VHF/UHF
2563110 JY1Sat 145.840 MHz BPSK 2020-07-18 00:00:37
2020-07-18 00:07:27
96 - sam210723 VHF/UHF