sam210723

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
96 sam210723 VHF/UHF QF56pj @10m 3694 12 VHF Quadrafilar UHF Vertical

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
917847 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-08-13 06:56:29
2019-08-13 07:09:41
96 - sam210723 VHF/UHF
917845 ELFIN-A 437.450 MHz GFSK9k6 2019-08-13 06:18:43
2019-08-13 06:27:26
96 - sam210723 VHF/UHF
881432 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-08-01 10:40:40
2019-08-01 10:53:45
96 - sam210723 VHF/UHF
881427 LightSail-2 437.025 MHz CW 2019-08-01 09:41:48
2019-08-01 09:53:04
96 - sam210723 VHF/UHF
881428 LightSail-2 437.025 MHz CW 2019-08-01 07:56:53
2019-08-01 08:07:47
96 - sam210723 VHF/UHF
881429 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-08-01 07:35:50
2019-08-01 07:48:55
96 - sam210723 VHF/UHF
881430 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2019-08-01 05:39:41
2019-08-01 05:55:11
96 - sam210723 VHF/UHF
881431 Meteor-M 2-2 137.900 MHz LRPT 2019-08-01 05:03:29
2019-08-01 05:16:23
96 - sam210723 VHF/UHF
873811 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-07-29 10:17:08
2019-07-29 10:29:45
96 - sam210723 VHF/UHF
873810 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-07-29 09:13:37
2019-07-29 09:26:32
96 - sam210723 VHF/UHF