sam210723

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
96 sam210723 VHF/UHF QF56pj @10m 6294 0 VHF Quadrafilar UHF Vertical

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1564902 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-01-19 22:47:28
2020-01-19 23:00:38
96 - sam210723 VHF/UHF
1319303 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2019-12-05 09:35:45
2019-12-05 09:51:37
96 - sam210723 VHF/UHF
1248229 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2019-11-23 11:48:45
2019-11-23 11:57:44
96 - sam210723 VHF/UHF
1248228 VZLUSAT-1 437.240 MHz MSK 2019-11-23 11:39:07
2019-11-23 11:47:13
96 - sam210723 VHF/UHF
1248222 NEXUS 437.075 MHz SSTV 2019-11-23 11:29:23
2019-11-23 11:38:37
96 - sam210723 VHF/UHF
1220713 CAS-4B 145.893 MHz FSK 2019-11-19 09:32:43
2019-11-19 09:42:27
96 - sam210723 VHF/UHF
1075358 ITUPSAT 1 437.322 MHz GFSK 2019-10-06 06:29:34
2019-10-06 06:41:17
96 - sam210723 VHF/UHF
1075357 GOMX 1 437.250 MHz MSK 2019-10-06 04:26:11
2019-10-06 04:37:09
96 - sam210723 VHF/UHF
1075356 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 2019-10-06 04:14:36
2019-10-06 04:24:49
96 - sam210723 VHF/UHF
1075355 CP7 (DAVE) 437.150 MHz FSK 2019-10-06 04:05:04
2019-10-06 04:13:44
96 - sam210723 VHF/UHF