oz6bl

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
70 OZ6BL-VHF JO65eu @37m 1121 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1569312 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2020-01-20 20:43:45
2020-01-20 20:55:21
70 - OZ6BL-VHF
1499958 XW-2A 145.660 MHz CW 2020-01-06 09:14:20
2020-01-06 09:24:42
70 - OZ6BL-VHF
1231309 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-11-20 20:35:10
2019-11-20 20:43:56
70 - OZ6BL-VHF
1148367 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-10-28 19:47:16
2019-10-28 19:57:38
70 - OZ6BL-VHF
1049411 UiTMSat-1 145.825 MHz AFSK1k2 2019-09-27 15:37:42
2019-09-27 15:47:33
70 - OZ6BL-VHF
1035547 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-09-22 19:30:13
2019-09-22 19:41:00
70 - OZ6BL-VHF
957535 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-08-26 19:35:20
2019-08-26 19:50:39
70 - OZ6BL-VHF
957534 CAS-4B 145.910 MHz CW 2019-08-26 19:23:24
2019-08-26 19:33:44
70 - OZ6BL-VHF
793559 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-07-03 09:07:34
2019-07-03 09:20:19
70 - OZ6BL-VHF
793564 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-07-03 09:00:18
2019-07-03 09:07:04
70 - OZ6BL-VHF