Steve Greene

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
618 KS1G FM18hx @100m 17115 1 Vertical (VHF) Vertical (UHF)
698 KS1G-VHF2 FM18hx @100m 0 0 Vertical (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6044606 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-07 21:28:06
2022-06-07 21:38:33
1145 - VK4SMC
6043549 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-07 01:14:57
2022-06-07 01:26:13
1271 - YC1SCC
6043548 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 23:35:09
2022-06-06 23:47:34
1271 - YC1SCC
6043552 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 23:33:53
2022-06-06 23:44:44
1597 - YB8XM
6044605 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 21:57:23
2022-06-06 22:07:34
1145 - VK4SMC
6043551 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 21:55:31
2022-06-06 22:04:45
1597 - YB8XM
6043556 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 19:39:13
2022-06-06 19:47:55
2099 - Aarsta
6043555 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 17:56:23
2022-06-06 18:09:13
2099 - Aarsta
6043554 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 16:17:04
2022-06-06 16:29:34
2099 - Aarsta
6043553 EYESAT-1 436.795 MHz AFSK 2022-06-06 14:40:13
2022-06-06 14:49:44
2099 - Aarsta