k8wtf

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1508 K8WTF VHF/UHF EN91ci @285m 5136 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3539961 SOLRAD-7B 136.801 MHz USB 2021-01-25 14:33:59
2021-01-25 14:41:18
1508 - K8WTF VHF/UHF
3539960 METOP-A 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2021-01-25 14:16:33
2021-01-25 14:23:02
1508 - K8WTF VHF/UHF
2940928 TIGRISAT 435.000 MHz FSK 2020-10-04 13:19:42
2020-10-04 13:22:54
1508 - K8WTF VHF/UHF
2347597 NO-84 145.825 MHz AFSK 2020-06-08 13:42:57
2020-06-08 13:46:39
1508 - K8WTF VHF/UHF
2279912 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-05-28 02:34:20
2020-05-28 02:37:32
1508 - K8WTF VHF/UHF
2248641 LUSAT 437.125 MHz BPSK 2020-05-20 19:08:08
2020-05-20 19:14:14
1508 - K8WTF VHF/UHF
2237875 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-05-20 15:10:49
2020-05-20 15:14:43
1508 - K8WTF VHF/UHF
2237874 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-05-20 02:08:24
2020-05-20 02:12:29
1508 - K8WTF VHF/UHF
2237873 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2020-05-19 02:28:53
2020-05-19 02:32:30
1508 - K8WTF VHF/UHF
2230662 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-05-17 16:18:10
2020-05-17 16:23:05
1508 - K8WTF VHF/UHF