Takehiko SONODA

ID Name Location Total Future Antennas
2152 Tokorozawa VUHF-Discone PM95rt @65m 7311 3 Discone (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6266934 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 23:09:42
2022-07-28 23:25:05
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266933 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 22:56:42
2022-07-28 23:08:42
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266932 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 22:43:42
2022-07-28 22:55:42
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266931 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 22:30:42
2022-07-28 22:42:42
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266930 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 12:45:35
2022-07-28 12:57:35
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266929 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 12:32:35
2022-07-28 12:44:35
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266928 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 09:13:47
2022-07-28 09:25:47
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266927 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 09:00:47
2022-07-28 09:12:47
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266926 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 08:47:47
2022-07-28 08:59:47
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
6266925 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2022-07-28 08:34:47
2022-07-28 08:46:47
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone