Takehiko SONODA

ID Name Location Total Future Antennas
2152 Tokorozawa VUHF-Discone PM95rt @65m 8945 20 Discone (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
8937196 GRBAlpha 437.025 MHz GFSK 9600 2024-01-26 13:43:58
2024-01-26 13:53:18
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937195 UPMSat 2 437.405 MHz FSK 1200 2024-01-26 12:18:11
2024-01-26 12:27:05
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937194 VZLUSAT-2 437.325 MHz MSK AX.100 Mode 5 4800 2024-01-26 12:01:15
2024-01-26 12:09:34
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937193 BDSAT-2 436.025 MHz GFSK 9600 2024-01-26 11:51:44
2024-01-26 12:00:45
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937192 UVSQ-SAT 437.020 MHz BPSK 9600 2024-01-26 11:22:17
2024-01-26 11:30:40
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937189 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 9600 2024-01-26 09:35:47
2024-01-26 09:45:41
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937188 INS-2TD 435.080 MHz FSK 2024-01-26 08:54:44
2024-01-26 09:03:29
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937187 GRIFEX 437.485 MHz FSK 9600 2024-01-26 07:42:14
2024-01-26 07:49:15
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937186 LUSAT 437.125 MHz CW 0 2024-01-26 06:38:15
2024-01-26 06:50:44
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone
8937185 CIRBE 437.250 MHz GFSK 9600 2024-01-26 01:12:39
2024-01-26 01:21:05
2152 - Tokorozawa VUHF-Discone