itrgs

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1382 ITR UHF PF95he @10m 8794 3 Yagi (UHF)
1426 ITR VHF PF95he @10m 27 0 Yagi (VHF)
1548 ITR VM PF95he @10m 11 0 Cross Yagi (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
5780064 JAISAT-1 435.700 MHz GMSK 2022-04-13 05:58:53
2022-04-13 06:04:04
1382 - ITR UHF
5780063 AMGU-1 436.250 MHz FM 2022-04-13 05:50:31
2022-04-13 05:55:07
1382 - ITR UHF
5780062 ELFIN-A 437.450 MHz GFSK 2022-04-13 05:46:38
2022-04-13 05:50:20
1382 - ITR UHF
5780060 LUSAT 437.125 MHz CW 2022-04-13 05:28:49
2022-04-13 05:36:17
1382 - ITR UHF
5780059 DEKART 437.000 MHz GMSK 2022-04-13 05:12:12
2022-04-13 05:17:50
1382 - ITR UHF
5746929 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2022-04-07 22:55:09
2022-04-07 23:02:31
1382 - ITR UHF
5746928 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2022-04-07 21:16:41
2022-04-07 21:25:26
1382 - ITR UHF
5746927 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2022-04-07 19:38:32
2022-04-07 19:47:22
1382 - ITR UHF
5746926 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2022-04-07 18:00:29
2022-04-07 18:09:14
1382 - ITR UHF
5746925 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2022-04-07 16:23:31
2022-04-07 16:30:41
1382 - ITR UHF