Alex Hill

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
33 G7KSE IO84el @10m 6249 0 VHF Turnstile
328 G7KSE UHF IO84el @10m 48 0 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
366168 CubeBel-1 436.990 MHz FSK9k6 2018-12-15 18:22:28
2018-12-15 18:34:23
328 - G7KSE UHF
366167 SAUDISAT 1C 436.793 MHz FM 2018-12-15 14:14:19
2018-12-15 14:28:59
328 - G7KSE UHF
366166 Ten-Koh 437.392 MHz CW 2018-12-15 13:55:42
2018-12-15 14:05:03
328 - G7KSE UHF
366165 SiriusSat-1 435.570 MHz GMSK4k8 2018-12-15 13:44:26
2018-12-15 13:55:12
328 - G7KSE UHF
366164 IRAZU 436.500 MHz FSK9k6 2018-12-15 13:32:00
2018-12-15 13:42:36
328 - G7KSE UHF
366163 EQUiSat 435.550 MHz FSK9k6 2018-12-15 13:17:15
2018-12-15 13:25:26
328 - G7KSE UHF
366162 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK9k6 2018-12-15 13:03:48
2018-12-15 13:16:45
328 - G7KSE UHF
333786 XIWANG-1 435.790 MHz CW 2018-11-22 17:10:30
2018-11-22 17:30:25
328 - G7KSE UHF
333785 CUBESAT XI-IV 436.849 MHz CW 2018-11-22 16:37:34
2018-11-22 16:52:54
328 - G7KSE UHF
333784 SHAONIAN XING 436.375 MHz BPSK9k6 2018-11-22 14:53:58
2018-11-22 14:57:14
328 - G7KSE UHF