Alex Hill

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
33 G7KSE VHF IO84el @10m 8418 0 VHF Turnstile
328 G7KSE UHF IO84el @10m 2429 0 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1573115 NO-84 145.825 MHz AFSK1k2 2020-01-21 13:34:32
2020-01-21 13:41:03
33 - G7KSE VHF
1573116 LUSAT 437.125 MHz BPSK1k2 2020-01-21 13:23:28
2020-01-21 13:33:57
328 - G7KSE UHF
1459395 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-12-29 19:27:36
2019-12-29 19:37:54
33 - G7KSE VHF
1459402 AAUSAT3 437.425 MHz CW 2019-12-29 19:10:52
2019-12-29 19:19:59
328 - G7KSE UHF
1455657 VDNH-80 436.500 MHz FM 2019-12-29 13:36:43
2019-12-29 13:43:25
328 - G7KSE UHF
1455656 PRISM 437.253 MHz CW 2019-12-29 13:01:21
2019-12-29 13:09:13
328 - G7KSE UHF
1455655 AAUSAT 4 437.424 MHz GMSK2k4 2019-12-29 12:50:54
2019-12-29 12:58:11
328 - G7KSE UHF
1455884 FloripaSat-1 436.100 MHz GFSK2k4 2019-12-29 12:34:08
2019-12-29 12:41:29
328 - G7KSE UHF
1455683 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-12-29 12:06:54
2019-12-29 12:14:16
33 - G7KSE VHF
1455654 SNUGLITE 437.275 MHz GMSK9k6 2019-12-29 11:36:16
2019-12-29 11:44:24
328 - G7KSE UHF