Alex Hill

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
33 G7KSE VHF IO84el @10m 9010 0 VHF Turnstile
328 G7KSE UHF IO84el @10m 3902 3 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1682110 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 2020-02-11 12:54:11
2020-02-11 13:00:38
328 - G7KSE UHF
1682109 KAIDUN-1 437.600 MHz BPSK 2020-02-11 10:46:16
2020-02-11 10:54:05
328 - G7KSE UHF
1682108 UWE-4 435.600 MHz FSK 2020-02-11 10:31:31
2020-02-11 10:39:41
328 - G7KSE UHF
1678239 XW-2B 145.725 MHz CW 2020-02-10 16:57:23
2020-02-10 17:04:52
33 - G7KSE VHF
1573115 NO-84 145.825 MHz AFSK 2020-01-21 13:34:32
2020-01-21 13:41:03
33 - G7KSE VHF
1573116 LUSAT 437.125 MHz BPSK 2020-01-21 13:23:28
2020-01-21 13:33:57
328 - G7KSE UHF
1459395 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-12-29 19:27:36
2019-12-29 19:37:54
33 - G7KSE VHF
1459402 AAUSAT 3 437.425 MHz CW 2019-12-29 19:10:52
2019-12-29 19:19:59
328 - G7KSE UHF
1455657 VDNH-80 436.500 MHz FM 2019-12-29 13:36:43
2019-12-29 13:43:25
328 - G7KSE UHF
1455656 PRISM 437.253 MHz CW 2019-12-29 13:01:21
2019-12-29 13:09:13
328 - G7KSE UHF