Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1580318 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK1k2 2020-01-24 20:45:57
2020-01-24 20:55:41
171 - IQ1RY ARI Sezione di Bra
1580317 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK1k2 2020-01-23 20:14:38
2020-01-23 20:24:21
171 - IQ1RY ARI Sezione di Bra
1580299 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK1k2 2020-01-23 07:40:58
2020-01-23 07:45:30
171 - IQ1RY ARI Sezione di Bra
1574864 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:27:31
2020-01-22 17:32:29
600 - LA1K
1574865 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:26:52
2020-01-22 17:38:01
611 - SPUTNIX-exp-VHF/UHF-
1574835 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:26:51
2020-01-22 17:37:37
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
1574877 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:25:51
2020-01-22 17:34:26
858 - SM0TGU - VHF UHF
1574888 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:25:47
2020-01-22 17:34:25
949 - SM0KOT - VHF
1574866 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:24:40
2020-01-22 17:33:01
620 - AAUSAT AUX
1574851 ISS 145.800 MHz FM 2020-01-22 17:24:22
2020-01-22 17:33:28
426 - OZ1SEJ