Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 4841 10 Turnstile (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3502250 Polarcube 401.365 MHz FSK 2021-01-22 00:35:23
2021-01-22 00:47:50
1919 - genbaneko_yoshi
3503228 CACTUS-1 434.031 MHz FM 2021-01-22 00:17:10
2021-01-22 00:28:15
1787 - NCG
3502995 FOX-1E 435.750 MHz BPSK 2021-01-22 00:17:09
2021-01-22 00:29:32
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
3502878 CAPE-3 437.325 MHz AFSK 2021-01-22 00:17:03
2021-01-22 00:27:17
858 - SM0TGU - VHF UHF
3502852 CAPE-3 437.325 MHz AFSK 2021-01-22 00:16:32
2021-01-22 00:28:47
611 - SPUTNIX-exp-VHF/UHF-
3502912 CAPE-3 437.325 MHz AFSK 2021-01-22 00:14:51
2021-01-22 00:26:31
1220 - sp7k
3502895 CAPE-3 437.325 MHz AFSK 2021-01-22 00:14:49
2021-01-22 00:26:48
1118 - sp8ncg-rtl1
3503101 CACTUS-1 434.031 MHz FM 2021-01-22 00:14:00
2021-01-22 00:25:09
282 - Dolni Vlkys1
3502690 Q-PACE 437.275 MHz FSK 2021-01-22 00:13:52
2021-01-22 00:25:45
152 - SOSA-OBSPE
3502875 CAPE-3 437.325 MHz AFSK 2021-01-22 00:13:42
2021-01-22 00:24:12
812 - PF_DE_PL_ UHF_CROSS_DIPOLE