Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 11414 0 Turnstile (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
4514070 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 14:41:05
2021-08-04 14:53:35
2178 - DIYSATELLITE
4514060 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 12:33:54
2021-08-04 12:46:15
1936 - VK4JBE-UHF
4514033 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 10:18:22
2021-08-04 10:30:23
207 - AAUSAT GND
4514019 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 10:17:11
2021-08-04 10:29:29
40 - CGBSAT-UHF
4514048 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 10:16:48
2021-08-04 10:29:05
1663 - DK0SB-UHF-Omni
4514056 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 08:44:33
2021-08-04 08:57:01
1864 - SA2KNG Omni UHF/VHF
4514041 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 08:44:04
2021-08-04 08:56:21
987 - LA4TSA
4514032 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 08:43:29
2021-08-04 08:55:36
207 - AAUSAT GND
4514024 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 08:42:57
2021-08-04 08:55:10
49 - OZ7SAT
4514068 BEESAT-7 435.950 MHz GMSK 2021-08-04 08:41:48
2021-08-04 08:54:13
2029 - EU1AEM