Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1333431 TRSI-Sat 437.075 MHz BPSK 2019-12-09 15:24:20
2019-12-09 15:33:52
291 - COSPAR 8049
1333502 TRSI-Sat 437.075 MHz BPSK 2019-12-09 15:20:52
2019-12-09 15:31:11
1133 - cruftpi3
1333353 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK1k2 2019-12-09 15:20:37
2019-12-09 15:30:55
1158 - Mapperist - GS1
1333354 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK1k2 2019-12-09 15:20:36
2019-12-09 15:30:55
1169 - Dru 303
1333711 ATL-1 437.175 MHz GMSK 2019-12-09 15:19:15
2019-12-09 15:29:19
806 - N0RSR-2M
1333697 ATL-1 437.175 MHz GMSK 2019-12-09 15:18:39
2019-12-09 15:28:45
569 - Hawley VHF Station
1333412 TRSI-Sat 437.075 MHz BPSK 2019-12-09 15:18:13
2019-12-09 15:27:53
50 - N5CNB-UHF
1333703 ATL-1 437.175 MHz GMSK 2019-12-09 15:18:03
2019-12-09 15:27:58
682 - ATX1
1333716 ATL-1 437.175 MHz GMSK 2019-12-09 15:18:02
2019-12-09 15:27:45
853 - NewUlm-UHF-2
1333702 ATL-1 437.175 MHz GMSK 2019-12-09 15:17:56
2019-12-09 15:27:54
669 - WQ5C