Fredy Damkalis

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 13025 0 Turnstile (VHF)
2775 Test Station KL13ma @23m 0 0 Cross Yagi (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
8269395 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 04:44:19
2023-10-05 04:49:00
2107 - JH4XSY-pi
8269210 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 04:30:49
2023-10-05 04:41:28
2957 - BSMRAAU GROUND STATION
8269296 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:49:51
2023-10-05 04:00:07
2135 - Groundstation Villa Elisa
8269301 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:49:46
2023-10-05 04:00:01
2198 - LU6APA - GAP Station I
8269088 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:49:43
2023-10-05 03:59:59
551 - lu1esy
8269414 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:33:03
2023-10-05 03:40:05
2555 - Eddyosp-VHF
8269403 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:29:58
2023-10-05 03:33:42
2207 - SF1
8269283 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:26:22
2023-10-05 03:35:34
1561 - KK6NOW - Palm Desert, CA, US
8269322 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:25:43
2023-10-05 03:35:20
3008 - ai6yr-skyscanner
8269387 ISS 145.800 MHz SSTV 0 2023-10-05 03:25:26
2023-10-05 03:31:16
1606 - Ziggy