Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 175 0 Turnstile (VHF)
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3035885 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 15:15:24
2020-10-25 15:19:14
1523 - UHF Essendon
3035857 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 14:23:15
2020-10-25 14:35:53
329 - CU2ZG
3035865 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:56:08
2020-10-25 13:00:36
674 - PG-GS1
3035850 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:54:17
2020-10-25 12:59:42
91 - M0EYT / 2E0NOG
3035725 NETSAT 2 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:54:13
2020-10-25 13:06:53
31 - GI7UGV - UHF
3035689 NETSAT 1 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:53:28
2020-10-25 13:06:06
447 - MW6DHN
3035697 NETSAT 1 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:53:11
2020-10-25 13:05:46
766 - Dunchurch
3035868 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:53:10
2020-10-25 13:01:12
763 - Harwell
3035705 NETSAT 1 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:52:53
2020-10-25 13:05:31
1208 - GlastonburyUK-C
3035892 NETSAT 4 435.600 MHz FSK AX.25 G3RUH 2020-10-25 12:51:22
2020-10-25 12:57:50
1667 - AAS Berga Carballada