Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 239 2 UHF Helical
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1965860 METOP-B 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-04 07:26:37
2020-04-04 07:41:35
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965844 METOP-A 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-04 06:12:04
2020-04-04 06:25:32
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965917 NOAA 19 465.988 MHz BPSK 2020-04-04 05:33:34
2020-04-04 05:48:11
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965840 SARAL 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-04 04:27:30
2020-04-04 04:42:16
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965916 NOAA 19 465.988 MHz BPSK 2020-04-04 03:52:36
2020-04-04 04:08:24
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965839 SARAL 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-04 02:48:41
2020-04-04 03:02:42
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965915 NOAA 19 465.988 MHz BPSK 2020-04-04 02:15:38
2020-04-04 02:21:41
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965859 METOP-B 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-03 20:49:28
2020-04-03 21:02:16
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965843 METOP-A 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-03 19:33:13
2020-04-03 19:47:53
8 - SV1QZZ - UHF #1
1965858 METOP-B 465.988 MHz BPSK PMT-A3 2020-04-03 19:07:30
2020-04-03 19:23:09
8 - SV1QZZ - UHF #1