Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 12908 0 Turnstile (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
4879355 Binar-1 437.292 MHz GMSK 2021-10-20 09:32:20
2021-10-20 09:43:30
1943 - VZLU-PRG
4879273 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:32:19
2021-10-20 09:43:28
2012 - SP7THR-UHF
4879279 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:31:28
2021-10-20 09:42:38
2225 - SP6HFE-UHF
4879295 Binar-1 437.292 MHz GMSK 2021-10-20 09:30:46
2021-10-20 09:41:57
102 - PA3RVG VHF
4879351 Binar-1 437.292 MHz GMSK 2021-10-20 09:30:41
2021-10-20 09:41:52
1696 - PE0SAT-Y
4879338 Binar-1 437.292 MHz GMSK 2021-10-20 09:30:32
2021-10-20 09:41:43
1416 - PE2BZ-firstsetup
4879266 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:29:48
2021-10-20 09:40:59
1663 - DK0SB-UHF-Omni
4879218 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:29:39
2021-10-20 09:40:50
37 - DL4PD
4879263 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:29:20
2021-10-20 09:40:31
1579 - PE1MET-QFH-UHF
4879246 CUAVA-1 437.075 MHz BPSK 2021-10-20 09:29:20
2021-10-20 09:40:30
897 - DS-2 (UHF)