Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
8 SV1QZZ - UHF #1 KM18va @208m 261 0 Helical (UHF)
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 Yagi (UHF) Yagi (VHF)
1793 SV1QZZ VHF #1 KM18va @208m 8450 0 Turnstile (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3937436 BCCSAT 1 435.635 MHz GMSK 2021-04-14 01:17:48
2021-04-14 01:29:55
329 - CU2ZG
3937907 BEESAT-6 435.950 MHz GMSK 2021-04-14 01:08:40
2021-04-14 01:21:13
2107 - JH4XSY-pi
3937629 CubeSX-Sirius-HSE 437.050 MHz GMSK 2021-04-14 01:07:54
2021-04-14 01:20:26
1919 - genbaneko_yoshi
3937701 KSU-Cubesat 437.130 MHz GMSK 2021-04-14 01:05:32
2021-04-14 01:18:03
2121 - JJ1TBC_on_roof_of_teTra_aviation
3937587 GRBAlpha 437.025 MHz GFSK 2021-04-14 00:53:35
2021-04-14 01:05:47
1145 - VK4SMC
3937905 BEESAT-6 435.950 MHz GMSK 2021-04-14 00:51:36
2021-04-14 01:04:17
1936 - VK4JBE-UHF
3937685 KSU-Cubesat 437.130 MHz GMSK 2021-04-14 00:49:30
2021-04-14 01:02:06
692 - VK4XSS-70
3937903 BEESAT-6 435.950 MHz GMSK 2021-04-14 00:00:04
2021-04-14 00:12:19
555 - CT1ETE
3937763 KMSL 437.265 MHz BPSK 2021-04-13 23:59:57
2021-04-14 00:11:57
1189 - BH Dynamics
3937940 NANOSATC-BR2 145.865 MHz BPSK 2021-04-13 23:59:45
2021-04-14 00:12:01
673 - CT7AFR