Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi
1001 SV1QZZ - VHF #1 KM18va @208m 0 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1097048 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:43:29
2019-10-14 09:50:26
1022 - SM2KOT - VHF / UHF
1097021 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:43:28
2019-10-14 09:54:30
611 - SPUTNIX-exp-VHF/UHF-
1096989 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:43:04
2019-10-14 09:53:57
183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
1097035 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:41:32
2019-10-14 09:50:51
858 - SM0TGU - VHF
1097044 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:41:28
2019-10-14 09:50:51
949 - SM0KOT - VHF
1097037 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:40:20
2019-10-14 09:50:39
905 - Troy-1 GS
1097022 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:40:14
2019-10-14 09:49:34
620 - AAUSAT AUX
1096981 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:40:06
2019-10-14 09:49:58
70 - OZ6BL-VHF
1097006 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:40:05
2019-10-14 09:49:57
426 - OZ1SEJ
1097000 ISS 145.800 MHz FM 2019-10-14 09:39:45
2019-10-14 09:50:15
359 - TEONITE-002