Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 166 0 UHF Yagi VHF Yagi
188 Parnonas KM17hg @1421m 20 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
755544 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:54:04
2019-06-19 09:04:00
248 - Helsinki Hacklab
755540 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:53:07
2019-06-19 09:02:07
6 - Apomahon
755548 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:53:07
2019-06-19 09:02:07
4 - SV1IYO
755543 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:52:40
2019-06-19 09:02:59
229 - Neterra Sofia Teleport
755541 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:51:47
2019-06-19 09:02:16
49 - OZ7SAT
755547 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:50:47
2019-06-19 09:01:33
519 - Clemens_3
755551 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:49:43
2019-06-19 09:00:11
790 - Bury St Edmunds Shed
755550 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:49:36
2019-06-19 09:00:40
553 - LuSpace_CH
755546 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:49:28
2019-06-19 08:59:25
447 - MW6DHN
755549 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-19 08:49:22
2019-06-19 08:59:54
87 - M0IEB