Fredy Damkalis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
32 SV1QZZ - UHF #2 KM18va @208m 6746 0 UHF Lindenblad
107 Hamvention Demo Station EM89aq @227m 14 0 UHF Yagi VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
140363 SKCUBE 437.100 MHz CW 2018-05-20 16:11:35
2018-05-20 16:22:23
107 - Hamvention Demo Station
140362 GRIFEX 437.478 MHz FSK9k6 2018-05-20 15:49:38
2018-05-20 16:00:51
107 - Hamvention Demo Station
140361 ROBUSTA-1B 437.325 MHz CW 2018-05-20 15:30:16
2018-05-20 15:41:57
107 - Hamvention Demo Station
140360 FIREBIRD 3 437.397 MHz FSK19k2 2018-05-20 14:56:46
2018-05-20 15:07:54
107 - Hamvention Demo Station
140323 CAS-4B 145.910 MHz CW 2018-05-20 14:35:48
2018-05-20 14:48:11
107 - Hamvention Demo Station
140321 XW-2A 145.660 MHz CW 2018-05-20 14:10:56
2018-05-20 14:21:30
107 - Hamvention Demo Station
140320 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2018-05-20 13:50:31
2018-05-20 14:03:49
107 - Hamvention Demo Station
140319 CUBEBUG-2 437.445 MHz FSK9k6 2018-05-20 13:32:42
2018-05-20 13:45:28
107 - Hamvention Demo Station
133443 UBAKUSAT 437.325 MHz FSK9k6 2018-05-12 03:19:11
2018-05-12 03:30:11
37 - DL4PD
133442 UBAKUSAT 437.325 MHz FSK9k6 2018-05-11 13:38:00
2018-05-11 13:48:33
28 - NB3T - UHF