EU1AEM Vitali Niakhai

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
1710 EU1AEM KO33ov @280m 38342 0 Yagi (UHF)
2029 EU1AEM KO33nv @280m 72539 276 Yagi (UHF)
2202 EU1AEM KO33mv @280m 7593 0 Helical (VHF, UHF, L)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
5992960 CubeBel-1 436.990 MHz FSK 2022-05-28 10:10:01
2022-05-28 10:15:04
49 - OZ7SAT
5992904 CubeBel-1 436.990 MHz FSK 2022-05-28 09:35:54
2022-05-28 09:43:02
1145 - VK4SMC
5992758 KSU-Cubesat 437.130 MHz GMSK 2022-05-28 09:34:29
2022-05-28 09:41:56
2029 - EU1AEM
5992896 CubeBel-1 436.990 MHz FSK 2022-05-28 09:32:38
2022-05-28 09:39:58
1936 - VK4JBE-UHF
5992907 CubeBel-1 436.990 MHz FSK 2022-05-28 09:31:00
2022-05-28 09:38:15
1562 - Pete (vk2pet)
5992835 AISTECHSAT-3 436.730 MHz FSK AX.100 Mode 5 2022-05-28 09:28:55
2022-05-28 09:34:27
2029 - EU1AEM
5992757 AmicalSat 436.100 MHz AFSK 2022-05-28 09:23:25
2022-05-28 09:28:36
2029 - EU1AEM
5992756 Suomi 100 437.775 MHz MSK AX.100 Mode 5 2022-05-28 09:18:30
2022-05-28 09:23:23
2029 - EU1AEM
5992755 GOMX 1 437.250 MHz AFSK 2022-05-28 09:11:49
2022-05-28 09:18:29
2029 - EU1AEM
5992754 CUTE 437.250 MHz GFSK 2022-05-28 09:06:41
2022-05-28 09:11:47
2029 - EU1AEM