Ilias Daradimos

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
10 YFK KM17vw @183m 5137 6 VHF Turnstile
478 Mobile Station 1 KO01aa @178m 0 0 VHF Vertical

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
988977 NO-84 145.825 MHz AFSK1k2 2019-09-07 12:29:12
2019-09-07 12:35:11
10 - YFK
988976 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2019-09-07 09:43:05
2019-09-07 09:51:24
10 - YFK
988975 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-09-07 09:24:45
2019-09-07 09:28:37
10 - YFK
988974 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK1k2 2019-09-07 09:17:34
2019-09-07 09:24:15
10 - YFK
988973 ESEO (FunCube 4) 145.895 MHz BPSK1k2 2019-09-07 09:10:15
2019-09-07 09:17:00
10 - YFK
988964 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-09-07 08:58:12
2019-09-07 09:04:10
10 - YFK
920691 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-08-14 18:31:06
2019-08-14 18:40:06
10 - YFK
913443 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-12 05:14:58
2019-08-12 05:21:59
10 - YFK
913442 AISAT-1 145.825 MHz AFSK1k2 2019-08-11 19:25:42
2019-08-11 19:31:35
10 - YFK
730966 XW-2F 145.975 MHz CW 2019-06-07 15:33:32
2019-06-07 15:39:38
10 - YFK