Oliver Goldenstein

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
820 DL6KBG (VHF) JO71cf @200m 5406 5 VHF Eggbeater
829 DL6KBG (UHF) JO71cf @200m 6540 6 UHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1982528 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-04-07 09:32:42
2020-04-07 09:44:28
820 - DL6KBG (VHF)
1982502 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2020-04-07 09:00:29
2020-04-07 09:11:48
820 - DL6KBG (VHF)
1982519 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-04-07 08:29:12
2020-04-07 08:42:04
820 - DL6KBG (VHF)
1982527 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-04-07 08:00:14
2020-04-07 08:08:03
820 - DL6KBG (VHF)
1982501 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK 2020-04-07 07:29:07
2020-04-07 07:34:01
820 - DL6KBG (VHF)
1982558 XW-2F 145.975 MHz CW 2020-04-07 07:12:28
2020-04-07 07:21:20
820 - DL6KBG (VHF)
1982518 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-04-07 06:57:46
2020-04-07 07:04:35
820 - DL6KBG (VHF)
1982557 XW-2F 145.975 MHz CW 2020-04-07 05:37:42
2020-04-07 05:49:41
820 - DL6KBG (VHF)
1982556 XW-2F 145.975 MHz CW 2020-04-07 04:04:07
2020-04-07 04:14:31
820 - DL6KBG (VHF)
1982517 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-04-07 02:16:40
2020-04-07 02:25:55
820 - DL6KBG (VHF)