Bochum Observatory

ID Name Location Total Future Antennas
1661 DK0SB-APT JO31ok @165m 2774 0 Turnstile (VHF)
1662 DK0SB-VHF-Omni JO31ok @165m 3965 0 Eggbeater (VHF)
1663 DK0SB-UHF-Omni JO31ok @165m 11510 17 Eggbeater (UHF)
1664 DK0SB-VHF/UHF-Hi JO31ok @165m 28 0 Cross Yagi (VHF) Cross Yagi (UHF)
1665 DK0SB-UHF-HiGain JO31ok @165m 0 0 Cross Yagi (UHF)
1666 DK0SB-SHF-HiGain JO31ok @165m 0 0 Parabolic (S)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6531069 JY1Sat 145.840 MHz BPSK 1200 2022-09-26 20:27:02
2022-09-26 20:39:53
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6531068 FOX-1C 145.920 MHz DUV 200 2022-09-26 19:39:54
2022-09-26 19:52:12
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6531063 ISS 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-26 19:19:07
2022-09-26 19:30:13
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6511164 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-24 04:49:02
2022-09-24 05:02:19
1662 - DK0SB-VHF-Omni
6511160 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-24 04:48:44
2022-09-24 05:01:54
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6511159 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-23 15:32:00
2022-09-23 15:45:08
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6511163 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-23 15:31:47
2022-09-23 15:45:02
1662 - DK0SB-VHF-Omni
6511162 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-23 04:32:35
2022-09-23 04:45:57
1662 - DK0SB-VHF-Omni
6511158 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-23 04:32:15
2022-09-23 04:45:35
1559 - DB2OS-VHF-Omni
6511157 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK 1200 2022-09-22 15:15:27
2022-09-22 15:28:43
1559 - DB2OS-VHF-Omni