Corey Shields

Ground Stations

ID Name Location Altitude Antenna
2 KB9JHU 39.236, -86.305 280 m yagi on 430.000 MHz (UHF)
yagi on 135.000 MHz (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe
13664 ISS (ZARYA) 437.023 MHz FM 2017-08-17 17:43:00
2017-08-17 23:43:00
13663 ISS (ZARYA) 437.023 MHz FM 2017-08-17 15:28:00
2017-08-17 22:28:00
13343 LINK 436.030 MHz BPSK1k2 2017-08-14 22:04:00
2017-08-14 22:14:00
13204 TECHNOSAT 435.950 MHz CW 2017-08-14 02:45:00
2017-08-14 10:45:00
13203 TECHNOSAT 435.950 MHz CW 2017-08-13 22:29:00
2017-08-14 05:29:00
13002 GOMX 1 437.250 MHz MSK4k8 2017-08-12 21:30:00
2017-08-12 21:46:00
13048 PHOENIX 436.915 MHz GMSK9k6 2017-08-12 18:43:00
2017-08-12 18:55:00
12590 LITUANICASAT-2 437.265 MHz FSK9k6 2017-08-10 03:31:00
2017-08-10 03:43:00
12443 ISS (ZARYA) 437.800 MHz FM 2017-08-08 20:39:00
2017-08-09 03:39:00
12334 ISS (ZARYA) 437.800 MHz FM 2017-08-08 18:00:00
2017-08-08 20:00:00