Nikos Roussos

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
7 Stony KM17ux @65m 10970 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
110141 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-04-10 06:17:30
2018-04-10 06:33:40
7 - Stony
35818 UPSAT 435.769 MHz FSK9k6 2017-11-23 17:41:46
2017-11-23 17:52:22
6 - Apomahon
33516 CAS-4A 145.855 MHz CW 2017-11-18 12:46:13
2017-11-18 12:57:52
7 - Stony
32463 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-11-16 15:19:19
2017-11-16 15:33:42
7 - Stony
32462 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-11-16 14:22:32
2017-11-16 14:37:38
7 - Stony
26284 NOAA 18 137.912 MHz APT 2017-11-01 16:55:16
2017-11-01 17:11:08
7 - Stony
25867 NOAA 15 137.620 MHz APT 2017-10-31 15:19:32
2017-10-31 15:34:02
7 - Stony
25866 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-10-31 14:05:10
2017-10-31 14:20:48
7 - Stony
25865 NOAA 19 137.100 MHz APT 2017-10-31 12:25:00
2017-10-31 12:39:57
7 - Stony
25492 NO-84 145.825 MHz AFSK1k2 2017-10-30 20:30:06
2017-10-30 20:42:53
7 - Stony