Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 8494 8 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
357476 IRAZU 436.500 MHz FSK9k6 2018-12-10 12:01:57
2018-12-10 12:12:39
47 - DB0RV
357475 NSIGHT-1 435.900 MHz FSK9k6 2018-12-10 10:50:00
2018-12-10 11:00:31
47 - DB0RV
357474 SPACECUBE 436.877 MHz GMSK9k6 2018-12-10 10:01:34
2018-12-10 10:11:07
47 - DB0RV
357473 Fox-1C 145.920 MHz DUV 2018-12-10 09:39:04
2018-12-10 09:47:54
47 - DB0RV
357472 Reaktor Hello World 437.775 MHz 2-GFSK9k6 2018-12-10 09:27:39
2018-12-10 09:38:34
47 - DB0RV
357471 LITUANICASAT-2 437.265 MHz FSK9k6 2018-12-10 09:15:28
2018-12-10 09:27:09
47 - DB0RV
357470 VZLUSAT-1 437.240 MHz CW 2018-12-10 08:59:34
2018-12-10 09:11:12
47 - DB0RV
357469 HOOPOE 437.740 MHz BPSK9k6 2018-12-10 08:35:28
2018-12-10 08:44:10
47 - DB0RV
357468 SEEDS II 437.486 MHz CW 2018-12-10 05:34:59
2018-12-10 05:47:40
47 - DB0RV
357467 M-CUBED & EXP-1 PRIME 437.501 MHz AFSK1k2 2018-12-10 02:12:06
2018-12-10 02:25:28
47 - DB0RV