Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 14890 4 VHF Turnstile UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1344281 Raavana-1 437.375 MHz CW 2019-12-09 15:57:54
2019-12-09 16:04:30
47 - DB0RV
1344280 SpooQy-1 436.200 MHz GMSK9k6 2019-12-09 15:47:50
2019-12-09 15:54:25
47 - DB0RV
1344265 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-12-09 15:01:04
2019-12-09 15:07:36
47 - DB0RV
1344279 EQUiSat 435.550 MHz FSK9k6 2019-12-09 14:19:33
2019-12-09 14:23:23
47 - DB0RV
1344278 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2019-12-09 14:02:22
2019-12-09 14:19:03
47 - DB0RV
1344277 SHAONIAN XING 436.375 MHz BPSK9k6 2019-12-09 13:54:11
2019-12-09 14:01:27
47 - DB0RV
1344276 BEESAT-10 435.950 MHz GMSK1k2 2019-12-09 13:33:44
2019-12-09 13:41:15
47 - DB0RV
1344264 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-12-09 13:23:58
2019-12-09 13:30:29
47 - DB0RV
1344275 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK4k8 2019-12-09 13:07:12
2019-12-09 13:13:05
47 - DB0RV
1344274 NOAA 9 136.770 MHz FM 2019-12-09 12:51:26
2019-12-09 13:02:29
47 - DB0RV