Alex DD1ALX

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
47 DB0RV JN47tt @450m 24090 5 Turnstile (VHF, UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
4849283 OSCAR 7 145.925 MHz USB 2021-10-11 16:04:58
2021-10-11 16:25:06
47 - DB0RV
4844936 NO-84 145.825 MHz AFSK 2021-10-10 15:47:30
2021-10-10 15:56:51
47 - DB0RV
4844935 Polarcube 401.365 MHz FSK 2021-10-10 15:37:08
2021-10-10 15:43:48
47 - DB0RV
4844934 STORK-5 401.100 MHz FSK AX.25 G3RUH 2021-10-10 15:25:05
2021-10-10 15:36:38
47 - DB0RV
4844928 DhabiSat 436.908 MHz BPSK 2021-10-10 15:10:28
2021-10-10 15:22:49
47 - DB0RV
4804256 Faraday Phoenix 401.150 MHz FM 2021-10-01 14:01:43
2021-10-01 14:07:21
47 - DB0RV
4804255 RamSat 436.300 MHz FSK 2021-10-01 13:52:29
2021-10-01 14:01:13
47 - DB0RV
4804254 RSP-01 145.810 MHz GMSK 2021-10-01 13:47:51
2021-10-01 13:51:59
47 - DB0RV
4804230 DESCENT 435.775 MHz MSK AX.100 Mode 6 2021-10-01 13:36:27
2021-10-01 13:47:21
47 - DB0RV
4733237 QB50P1 145.814 MHz BPSK 2021-09-14 12:02:56
2021-09-14 12:16:00
47 - DB0RV