Vasilis Tsiligiannis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
26 SV1IYO/A KM08vj @145m 4877 7 VHF Turnstile UHF Turnstile
4 SV1IYO KM18ua @120m 652 0 VHF Turnstile UHF Turnstile
86 Victoria and Albert Museum IO91vl @120m 599 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1961168 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2020-04-01 11:03:03
2020-04-01 11:15:34
4 - SV1IYO
1961169 Delphini-1 437.500 MHz GMSK 2020-04-01 10:54:23
2020-04-01 11:00:29
4 - SV1IYO
1961170 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK 2020-04-01 10:47:15
2020-04-01 10:52:34
4 - SV1IYO
1961171 FloripaSat-1 145.900 MHz GFSK 2020-04-01 10:43:19
2020-04-01 10:46:56
4 - SV1IYO
1961174 JAS-2 435.800 MHz USB 2020-04-01 10:37:22
2020-04-01 10:42:13
4 - SV1IYO
1961175 D-Star ONE Sparrow 435.700 MHz GMSK 2020-04-01 10:32:24
2020-04-01 10:36:33
4 - SV1IYO
1961176 CAS-2T & KS-1Q 435.709 MHz CW 2020-04-01 10:23:49
2020-04-01 10:31:26
4 - SV1IYO
1961177 RSP-00 145.890 MHz AFSK 2020-04-01 10:15:42
2020-04-01 10:21:42
4 - SV1IYO
1961167 AENEAS 437.600 MHz AFSK 2020-04-01 10:07:12
2020-04-01 10:14:39
4 - SV1IYO
1906500 EQUiSat 435.550 MHz FSK 2020-03-22 14:29:53
2020-03-22 14:35:17
4 - SV1IYO