Vasilis Tsiligiannis

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
4 SV1IYO KM18ua @120m 423 0 VHF Turnstile UHF Turnstile
26 SV1IYO/A KM08vj @145m 351 0 VHF Turnstile UHF Turnstile
86 Victoria and Albert Museum IO91vl @120m 599 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
474810 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK4k8 2019-02-15 22:34:26
2019-02-15 22:42:14
4 - SV1IYO
345462 FengMaNiu 1 435.350 MHz FM 2018-12-01 12:30:12
2018-12-01 12:41:57
4 - SV1IYO
222003 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-08-23 16:38:09
2018-08-23 16:51:52
26 - SV1IYO/A
222002 KKS-1 437.388 MHz CW 2018-08-23 16:23:48
2018-08-23 16:37:16
26 - SV1IYO/A
222001 SEEDS II 437.486 MHz CW 2018-08-23 16:07:22
2018-08-23 16:20:05
26 - SV1IYO/A
217509 M-CUBED & EXP-1 PRIME 437.501 MHz AFSK1k2 2018-08-18 22:06:22
2018-08-18 22:19:48
26 - SV1IYO/A
183621 ITUPSAT 1 437.322 MHz GFSK19k2 2018-07-14 13:25:31
2018-07-14 13:38:08
4 - SV1IYO
147865 FIRST-MOVE 145.975 MHz CW 2018-05-29 08:51:56
2018-05-29 09:04:38
86 - Victoria and Albert Museum
146483 NSIGHT-1 435.900 MHz FSK9k6 2018-05-27 23:33:06
2018-05-27 23:43:06
4 - SV1IYO
146462 SIMPL 145.825 MHz AFSK1k2 2018-05-27 22:17:16
2018-05-27 22:28:10
86 - Victoria and Albert Museum