YO3GCF

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
83 YO3GCF-VHF-1 KN34bp @5m 69 1 VHF Lindenblad

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
351494 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2018-12-05 12:47:34
2018-12-05 12:58:33
83 - YO3GCF-VHF-1
351493 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2018-12-05 09:52:14
2018-12-05 10:03:28
83 - YO3GCF-VHF-1
351492 Fox-1C 145.920 MHz DUV 2018-12-05 09:04:44
2018-12-05 09:17:38
83 - YO3GCF-VHF-1
351490 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2018-12-05 08:25:04
2018-12-05 08:36:49
83 - YO3GCF-VHF-1
138511 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2018-05-19 02:07:20
2018-05-19 02:18:17
83 - YO3GCF-VHF-1
138510 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2018-05-19 00:30:47
2018-05-19 00:41:25
83 - YO3GCF-VHF-1
138509 ISS 145.800 MHz SSTV 2018-05-18 22:53:44
2018-05-18 23:04:12
83 - YO3GCF-VHF-1
125630 XW-2B 145.730 MHz USB 2018-05-01 14:35:22
2018-05-01 14:42:09
83 - YO3GCF-VHF-1
125629 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-05-01 14:20:00
2018-05-01 14:35:22
83 - YO3GCF-VHF-1
125628 UKUBE-1 145.917 MHz BPSK1k2 2018-05-01 13:46:35
2018-05-01 13:59:24
83 - YO3GCF-VHF-1