Alexandros Tsourapas

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
14 FACT IO83mj @80m 87 0 VHF Turnstile
80 SV1RVP/VHF/NOA KM17uw @80m 0 0 VHF Lindenblad
81 SV1RVP/UHF/NOA KM17uw @80m 0 0 UHF Helical
82 SV1RVP/Portable KM17uw @80m 0 0 UHF Helical
100 SV1RVP KM17uw @20m 0 0 VHF Yagi

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
136151 FOX-1D 145.880 MHz FM 2018-05-16 13:03:09
2018-05-16 13:14:48
15 - VK5QI-2M
136150 NAYIF-1 145.938 MHz BPSK1k2 2018-05-16 12:18:00
2018-05-16 12:29:25
15 - VK5QI-2M
136131 FOX-1A 145.978 MHz FM 2018-05-16 12:06:43
2018-05-16 12:22:35
7 - Stony
136130 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2018-05-16 11:11:25
2018-05-16 11:22:41
7 - Stony
136149 TRANSIT 5B-5 136.650 MHz FMN 2018-05-16 11:10:28
2018-05-16 11:28:27
15 - VK5QI-2M
136148 FUNCUBE-1 145.815 MHz CW 2018-05-16 10:11:45
2018-05-16 10:24:51
15 - VK5QI-2M
136163 NAYIF-1 145.938 MHz BPSK1k2 2018-05-16 09:52:32
2018-05-16 10:04:10
38 - Technikraum Lanzenhäusern
136147 XW-2B 145.725 MHz CW 2018-05-16 09:09:37
2018-05-16 09:21:39
15 - VK5QI-2M
136146 XW-2D 145.855 MHz CW 2018-05-16 08:46:14
2018-05-16 08:58:31
15 - VK5QI-2M
136129 NAYIF-1 145.938 MHz BPSK1k2 2018-05-16 08:20:34
2018-05-16 08:32:09
7 - Stony