Alexandros Tsourapas

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
14 FACT IO83mj @70m 87 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
86181 NOAA 15 137.620 MHz APT 2018-02-26 10:42:35
2018-02-26 10:58:11
23 - Zath-VHF
86131 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-02-26 10:31:46
2018-02-26 10:47:58
15 - VK5QI-2M
86180 KAITUO 1B 145.475 MHz GMSK9k6 2018-02-26 10:19:13
2018-02-26 10:31:10
23 - Zath-VHF
86046 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-02-26 10:16:27
2018-02-26 10:32:25
2 - KB9JHU
86086 FOX-1A 145.978 MHz FM 2018-02-26 10:02:19
2018-02-26 10:17:43
7 - Stony
86179 XW-2F 145.975 MHz CW 2018-02-26 10:01:01
2018-02-26 10:12:59
23 - Zath-VHF
86130 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2018-02-26 09:52:57
2018-02-26 10:05:42
15 - VK5QI-2M
86085 DUCHIFAT-1 145.981 MHz BPSK1k2 2018-02-26 09:48:25
2018-02-26 10:01:32
7 - Stony
86129 XW-2B 145.725 MHz CW 2018-02-26 09:31:54
2018-02-26 09:43:10
15 - VK5QI-2M
86178 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-02-26 09:27:27
2018-02-26 09:41:36
23 - Zath-VHF