Remi N5CNB

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
50 N5CNB-UHF EL19ru @8m 15648 69 UHF Eggbeater
77 N5CNB-VHF EL19ru @6m 9135 36 VHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
887284 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-08-05 06:06:56
2019-08-05 06:16:34
853 - NewUlm-UHF-2
887291 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-05 04:56:34
2019-08-05 05:02:23
853 - NewUlm-UHF-2
887290 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-05 03:18:38
2019-08-05 03:27:57
853 - NewUlm-UHF-2
887289 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-05 01:43:25
2019-08-05 01:48:48
853 - NewUlm-UHF-2
887288 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-04 20:47:24
2019-08-04 20:54:16
853 - NewUlm-UHF-2
887287 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-04 19:09:12
2019-08-04 19:18:35
853 - NewUlm-UHF-2
887283 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-08-04 14:35:33
2019-08-04 14:42:59
853 - NewUlm-UHF-2
887282 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-08-04 06:07:28
2019-08-04 06:13:42
853 - NewUlm-UHF-2
887286 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-03 21:38:58
2019-08-03 21:43:52
853 - NewUlm-UHF-2
887285 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-08-03 19:59:31
2019-08-03 20:08:48
853 - NewUlm-UHF-2