Lasse Larsen

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
719 OZ9ZL_TESTING JO55ww @24m 26 0 VHF V-Dipole

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
666364 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2019-05-16 10:42:08
2019-05-16 10:46:06
719 - OZ9ZL_TESTING
666363 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-05-16 08:44:44
2019-05-16 08:48:59
719 - OZ9ZL_TESTING
666362 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-05-16 08:36:03
2019-05-16 08:40:09
719 - OZ9ZL_TESTING
666004 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-05-16 04:52:43
2019-05-16 04:56:53
719 - OZ9ZL_TESTING
666005 OSCAR 7 145.972 MHz CW 2019-05-16 04:47:06
2019-05-16 04:52:16
719 - OZ9ZL_TESTING
666361 OSCAR 7 145.972 MHz CW 2019-05-16 02:53:57
2019-05-16 02:59:51
719 - OZ9ZL_TESTING
666012 PCSAT 145.827 MHz AFSK1k2 2019-05-15 23:06:36
2019-05-15 23:10:42
719 - OZ9ZL_TESTING
665408 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2019-05-15 19:40:55
2019-05-15 19:44:30
719 - OZ9ZL_TESTING
665407 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-05-15 18:50:40
2019-05-15 18:54:13
719 - OZ9ZL_TESTING
665406 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-05-15 18:46:09
2019-05-15 18:50:10
719 - OZ9ZL_TESTING