Bob KO2F

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
177 KO2F-VHF-1 FM08xn @186m 6511 0 Eggbeater (VHF)
201 KO2F-UHF-1 FM08xn @186m 6865 0 Eggbeater (UHF)
256 KO2F-Test-1 FM08xn @186m 3375 0 Eggbeater (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
3155260 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-11-17 14:43:19
2020-11-17 14:54:00
177 - KO2F-VHF-1
3155261 NOAA 18 137.912 MHz APT 2020-11-17 14:43:19
2020-11-17 14:54:00
256 - KO2F-Test-1
3146105 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-11-15 21:50:10
2020-11-15 21:58:35
256 - KO2F-Test-1
3146219 Delphini-1 437.500 MHz MSK AX.100 Mode 5 2020-11-15 21:14:05
2020-11-15 21:19:45
201 - KO2F-UHF-1
3146218 CUBEBUG-2 437.445 MHz FSK 2020-11-15 20:50:32
2020-11-15 21:00:02
201 - KO2F-UHF-1
3146182 CUTE-1.7+APD II 437.275 MHz CW 2020-11-15 20:34:17
2020-11-15 20:41:47
201 - KO2F-UHF-1
3146178 CUBESAT XI 5 437.463 MHz CW 2020-11-15 20:19:37
2020-11-15 20:28:42
201 - KO2F-UHF-1
3146097 AAUSAT 4 437.425 MHz CW 2020-11-15 19:20:52
2020-11-15 19:28:41
201 - KO2F-UHF-1
3146029 TRITON-1 145.818 MHz CW 2020-11-15 19:06:08
2020-11-15 19:15:12
256 - KO2F-Test-1
3145532 FIREBIRD 3 437.405 MHz GMSK 2020-11-15 17:26:05
2020-11-15 17:32:37
201 - KO2F-UHF-1