Bob KO2F

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
177 KO2F-VHF-1 FM08xn @186m 4740 0 VHF Eggbeater
201 KO2F-UHF-1 FM08xn @186m 5281 0 UHF Eggbeater
256 KO2F-Test-1 FM08xn @186m 1864 0 VHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1947212 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-03-29 21:37:57
2020-03-29 21:48:07
256 - KO2F-Test-1
1947250 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-03-29 21:37:57
2020-03-29 21:48:07
177 - KO2F-VHF-1
1947223 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2020-03-29 19:50:18
2020-03-29 20:07:06
256 - KO2F-Test-1
1947255 OSCAR 7 145.925 MHz CW 2020-03-29 19:50:18
2020-03-29 20:07:06
177 - KO2F-VHF-1
1947239 NOAA 9 136.770 MHz FM 2020-03-29 19:37:33
2020-03-29 19:47:56
256 - KO2F-Test-1
1947249 NOAA 9 136.770 MHz FM 2020-03-29 19:37:33
2020-03-29 19:47:56
177 - KO2F-VHF-1
1942468 CubeBel-1 436.990 MHz FSK 2020-03-29 00:17:52
2020-03-29 00:25:17
201 - KO2F-UHF-1
1937318 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-03-28 03:21:26
2020-03-28 03:28:25
256 - KO2F-Test-1
1829936 AALTO-1 437.220 MHz CW 2020-03-08 14:34:37
2020-03-08 14:42:04
201 - KO2F-UHF-1
1829935 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK 2020-03-08 14:26:37
2020-03-08 14:33:38
201 - KO2F-UHF-1