K0FFY

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
386 K0FFY EN31cn @20m 239 0 Dipole (HF, VHF, UHF) Yagi (UHF) Yagi (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
1339107 FossaSat 1 436.700 MHz BPSK 2019-12-10 14:23:56
2019-12-10 14:31:50
386 - K0FFY
1330147 Taurus-1 435.840 MHz BPSK 2019-12-09 04:29:19
2019-12-09 04:41:14
386 - K0FFY
1330134 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-12-09 03:37:45
2019-12-09 03:46:41
386 - K0FFY
1330179 RADIO ROSTO 29.352 MHz CW 2019-12-09 02:39:39
2019-12-09 02:59:02
386 - K0FFY
1330139 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-12-09 00:27:58
2019-12-09 00:40:34
386 - K0FFY
1330145 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-12-08 23:19:17
2019-12-08 23:32:31
386 - K0FFY
1330178 RADIO ROSTO 29.352 MHz CW 2019-12-08 22:13:09
2019-12-08 22:36:35
386 - K0FFY
1330152 JAS-2 435.795 MHz CW 2019-12-08 21:34:25
2019-12-08 21:46:44
386 - K0FFY
1330177 RADIO ROSTO 29.352 MHz CW 2019-12-08 19:57:39
2019-12-08 20:17:51
386 - K0FFY
1330176 RADIO ROSTO 29.352 MHz CW 2019-12-08 17:39:03
2019-12-08 18:02:26
386 - K0FFY