Hiroshi Iwamoto

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
2107 JH4XSY-pi PM95vu @10m 11651 7 Yagi (VHF) Yagi (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6537747 NANOSATC-BR2 145.865 MHz BPSK 2022-09-30 01:49:18
2022-09-30 01:55:28
2107 - JH4XSY-pi
6537744 ZHUHAI-1 OVS-1B 145.893 MHz GMSK 2022-09-29 08:26:04
2022-09-29 08:31:15
2107 - JH4XSY-pi
6532782 HSU-SAT1 437.280 MHz AFSK 2022-09-29 04:20:42
2022-09-29 04:27:16
2107 - JH4XSY-pi
6532779 KITSUNE 437.375 MHz GMSK 2022-09-29 03:55:08
2022-09-29 04:01:29
2107 - JH4XSY-pi
6537746 NANOSATC-BR2 145.865 MHz BPSK 2022-09-29 01:57:04
2022-09-29 02:02:30
2107 - JH4XSY-pi
6538963 InnoSat 2 435.500 MHz MSK AX.100 Mode 5 2022-09-28 14:37:10
2022-09-28 14:40:15
2107 - JH4XSY-pi
6532111 HSU-SAT1 437.280 MHz AFSK 2022-09-28 13:20:40
2022-09-28 13:23:55
2107 - JH4XSY-pi
6538665 CSIM-FD 437.250 MHz GFSK 2022-09-28 13:04:38
2022-09-28 13:08:49
2107 - JH4XSY-pi
6538557 UVSQ-SAT 437.020 MHz BPSK 2022-09-28 12:04:24
2022-09-28 12:08:32
2107 - JH4XSY-pi
6538286 STRAND-1 437.568 MHz FSK 2022-09-28 10:19:06
2022-09-28 10:23:46
2107 - JH4XSY-pi