Hiroshi Iwamoto

ID Name Location Total Future Antennas
2107 JH4XSY-pi PM95vu @10m 15478 0 Yagi (VHF) Yagi (UHF)
ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
7682735 BISONSAT 437.375 MHz FSK 9600 2023-06-08 02:32:25
2023-06-08 02:36:15
2107 - JH4XSY-pi
7682493 Orbicraft-Zorkiy 437.850 MHz GMSK 9600 2023-06-08 01:50:19
2023-06-08 01:53:58
2107 - JH4XSY-pi
7682248 VZLUSAT-2 437.325 MHz MSK AX.100 Mode 5 4800 2023-06-08 01:16:45
2023-06-08 01:20:19
2107 - JH4XSY-pi
7682247 RoseyCubesat-1 436.825 MHz BPSK 9600 2023-06-08 01:01:08
2023-06-08 01:04:58
2107 - JH4XSY-pi
7682079 NOAA 19 137.100 MHz APT 2023-06-08 00:03:55
2023-06-08 00:09:15
2107 - JH4XSY-pi
7681743 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK 9600 2023-06-07 21:49:49
2023-06-07 21:53:55
2107 - JH4XSY-pi
7681588 GREENCUBE 435.310 MHz FSK AX.100 Mode 5 1200 2023-06-07 20:58:38
2023-06-07 21:15:43
2107 - JH4XSY-pi
7681168 TIGRISAT 435.000 MHz FSK 9600 2023-06-07 20:04:43
2023-06-07 20:09:25
2107 - JH4XSY-pi
7680830 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK 1200 2023-06-07 19:09:35
2023-06-07 19:12:35
2107 - JH4XSY-pi
7679978 Orbicraft-Zorkiy 437.850 MHz GMSK 9600 2023-06-07 13:41:18
2023-06-07 13:44:26
2107 - JH4XSY-pi