IZ7BOJ Alfredo

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
377 IZ7BOJ JN81ff @30m 2259 1 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1010133 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 12:22:30
2019-09-16 12:35:19
692 - VK4XSS-70
1010104 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 11:30:16
2019-09-16 11:34:16
31 - GI7UGV - UHF
1010136 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 09:53:18
2019-09-16 10:03:08
804 - S59MZ-1
1010107 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 09:52:27
2019-09-16 10:03:37
36 - oe8rke
1010128 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 04:37:08
2019-09-16 04:47:40
569 - Hawley VHF Station
1010140 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 03:04:27
2019-09-16 03:11:09
832 - Round Hill - VA
1010115 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 03:03:35
2019-09-16 03:11:45
201 - KO2F-UHF-1
1010131 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 03:02:42
2019-09-16 03:12:48
618 - KS1G
1010118 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 00:39:15
2019-09-16 00:45:02
299 - CyberOps
1010119 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-09-16 00:37:55
2019-09-16 00:46:23
331 - VK5KJP-UHF