Alejandro CE3VRT

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
968 CE3VRT FF46pi @550m 1 0 Vertical (VHF) Turnstile (UHF)
959 CE3VRT - VHF - UHF FF46pi @550m 152 0 Yagi (UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
1182148 ISS 145.825 MHz AFSK 2019-11-08 00:13:19
2019-11-08 00:20:00
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1180895 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2019-11-07 01:56:21
2019-11-07 02:09:01
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1165222 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-11-03 03:36:13
2019-11-03 03:43:07
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1165223 ISS 145.825 MHz AFSK 2019-11-03 01:03:20
2019-11-03 01:09:08
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1165221 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-11-03 00:12:02
2019-11-03 00:22:44
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1129827 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-10-23 02:49:00
2019-10-23 02:56:12
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1129818 ISS 145.825 MHz AFSK 2019-10-22 22:35:20
2019-10-22 22:42:06
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1122388 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2019-10-21 03:41:23
2019-10-21 03:49:28
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1122387 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-10-21 03:31:29
2019-10-21 03:38:32
959 - CE3VRT - VHF - UHF
1122386 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-10-21 03:15:14
2019-10-21 03:23:32
959 - CE3VRT - VHF - UHF