ZL4VBJ

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
56 ZL4VBJ VHF RE43ds @45m 4031 13 VHF Quadrafilar
402 ZL4VBJ UHF RE43es @45m 8 0 UHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
546421 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-03-20 21:02:58
2019-03-20 21:09:18
56 - ZL4VBJ VHF
546420 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-03-20 20:27:16
2019-03-20 20:38:34
56 - ZL4VBJ VHF
546415 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-03-20 19:44:25
2019-03-20 19:53:46
56 - ZL4VBJ VHF
546412 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-03-20 18:41:47
2019-03-20 18:52:26
56 - ZL4VBJ VHF
491745 SARAL 465.988 MHz BPSK400 2019-02-23 18:38:56
2019-02-23 18:48:59
402 - ZL4VBJ UHF
491749 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK4k8 2019-02-23 12:21:55
2019-02-23 12:29:20
402 - ZL4VBJ UHF
491748 Reaktor Hello World 437.775 MHz GFSK Rktr 2019-02-23 11:56:42
2019-02-23 12:03:19
402 - ZL4VBJ UHF
491747 Xiaoxiang-2 435.350 MHz FSK9k6 2019-02-23 11:47:18
2019-02-23 11:55:05
402 - ZL4VBJ UHF
491746 CP 7 (DAVE) 437.150 MHz FSK9k6 2019-02-23 11:33:55
2019-02-23 11:41:04
402 - ZL4VBJ UHF
491716 METOP-A 465.988 MHz BPSK400 2019-02-23 10:27:22
2019-02-23 10:38:17
402 - ZL4VBJ UHF