ZL4VBJ

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
56 ZL4VBJ VHF RE43ds @45m 5361 7 VHF Quadrafilar
402 ZL4VBJ UHF RE43es @45m 8 0 UHF Eggbeater

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1081177 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-10-08 07:44:54
2019-10-08 07:54:09
56 - ZL4VBJ VHF
850401 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-07-22 10:36:22
2019-07-22 10:46:23
56 - ZL4VBJ VHF
752855 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-06-17 20:16:16
2019-06-17 20:26:56
56 - ZL4VBJ VHF
752854 NOAA 19 137.100 MHz APT 2019-06-17 17:42:42
2019-06-17 17:53:18
56 - ZL4VBJ VHF
752853 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-17 16:07:08
2019-06-17 16:13:31
56 - ZL4VBJ VHF
752852 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-17 14:30:20
2019-06-17 14:37:04
56 - ZL4VBJ VHF
752851 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-06-17 12:53:24
2019-06-17 12:59:42
56 - ZL4VBJ VHF
752850 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-06-17 10:31:22
2019-06-17 10:41:36
56 - ZL4VBJ VHF
752834 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2019-06-17 08:51:29
2019-06-17 09:00:54
56 - ZL4VBJ VHF
713683 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-06-01 08:26:59
2019-06-01 08:37:36
56 - ZL4VBJ VHF