ZL4VBJ

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
56 ZL4VBJ VHF RE43ds @40m 8575 0 Quadrafilar (VHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
2719735 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-08-20 06:22:59
2020-08-20 06:27:59
56 - ZL4VBJ VHF
2719734 NO-84 145.825 MHz AFSK 2020-08-20 06:03:40
2020-08-20 06:08:15
56 - ZL4VBJ VHF
2719733 UKUBE-1 145.844 MHz CW 2020-08-20 05:56:45
2020-08-20 06:01:46
56 - ZL4VBJ VHF
2005746 ISS 143.625 MHz FMN 2020-04-09 13:27:24
2020-04-09 13:31:52
56 - ZL4VBJ VHF
2002507 NOAA 9 136.770 MHz FM 2020-04-09 02:51:03
2020-04-09 02:57:11
56 - ZL4VBJ VHF
2002506 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-04-09 00:40:49
2020-04-09 00:45:23
56 - ZL4VBJ VHF
2002505 ESEO 145.895 MHz BPSK 2020-04-08 23:12:55
2020-04-08 23:17:12
56 - ZL4VBJ VHF
1992372 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-04-07 05:53:33
2020-04-07 05:58:00
56 - ZL4VBJ VHF
1304456 NOAA 9 136.770 MHz FM 2019-12-03 03:47:14
2019-12-03 03:58:10
56 - ZL4VBJ VHF
1304455 NOAA 9 136.770 MHz FM 2019-12-03 02:08:12
2019-12-03 02:15:12
56 - ZL4VBJ VHF