ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 1195 0 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1096643 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-15 01:01:31
2019-10-15 01:07:02
123 - BG8DIV
1096642 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-14 09:59:08
2019-10-14 10:05:37
123 - BG8DIV
1096641 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-14 03:27:48
2019-10-14 03:31:30
123 - BG8DIV
1096640 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-14 01:49:29
2019-10-14 01:55:59
123 - BG8DIV
1096639 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-13 10:47:37
2019-10-13 10:54:14
123 - BG8DIV
1096638 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-10-13 02:37:54
2019-10-13 02:44:36
123 - BG8DIV
1081591 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-10-10 11:36:37
2019-10-10 11:43:10
123 - BG8DIV
1081590 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-10-10 05:05:34
2019-10-10 05:08:49
123 - BG8DIV
1081589 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-10-10 03:26:57
2019-10-10 03:33:31
123 - BG8DIV
1006919 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-09-14 21:20:33
2019-09-14 21:26:34
123 - BG8DIV