ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 539 11 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
474969 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-18 02:49:03
2019-02-18 02:55:52
123 - BG8DIV
474968 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-17 15:15:34
2019-02-17 15:21:44
123 - BG8DIV
474967 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-17 13:43:25
2019-02-17 13:47:07
123 - BG8DIV
474963 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-02-17 07:48:36
2019-02-17 07:51:39
123 - BG8DIV
474966 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-17 03:09:35
2019-02-17 03:16:58
123 - BG8DIV
474962 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-02-17 01:15:01
2019-02-17 01:21:27
123 - BG8DIV
474965 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-16 15:37:41
2019-02-16 15:41:24
123 - BG8DIV
474964 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-02-16 14:02:54
2019-02-16 14:08:57
123 - BG8DIV
474961 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-02-16 10:15:28
2019-02-16 10:20:56
123 - BG8DIV
474960 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-02-16 08:39:06
2019-02-16 08:44:22
123 - BG8DIV