ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 854 1 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
730264 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-06-08 13:25:58
2019-06-08 13:32:15
123 - BG8DIV
730263 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-06-08 11:50:11
2019-06-08 11:54:29
123 - BG8DIV
730262 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-06-08 05:16:41
2019-06-08 05:22:58
123 - BG8DIV
730261 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-07 14:16:00
2019-06-07 14:20:55
123 - BG8DIV
730260 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-07 12:39:02
2019-06-07 12:44:52
123 - BG8DIV
730259 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-07 06:06:43
2019-06-07 06:12:03
123 - BG8DIV
730258 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-07 04:30:05
2019-06-07 04:35:30
123 - BG8DIV
726346 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-06 06:57:19
2019-06-06 07:00:43
123 - BG8DIV
726345 ISS 145.800 MHz SSTV 2019-06-06 05:18:57
2019-06-06 05:25:21
123 - BG8DIV
720326 ISS 145.800 MHz FM 2019-06-05 14:17:37
2019-06-05 14:24:16
123 - BG8DIV