ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 1738 0 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1949094 ISS 145.800 MHz FM 2020-03-31 15:14:40
2020-03-31 15:21:23
123 - BG8DIV
1949093 ISS 145.800 MHz FM 2020-03-31 07:04:36
2020-03-31 07:11:17
123 - BG8DIV
1949092 ISS 145.800 MHz FM 2020-03-30 16:02:07
2020-03-30 16:08:39
123 - BG8DIV
1949091 ISS 145.800 MHz FM 2020-03-30 14:26:32
2020-03-30 14:30:13
123 - BG8DIV
1949090 ISS 145.800 MHz FM 2020-03-30 07:52:03
2020-03-30 07:58:37
123 - BG8DIV
1805351 Phoenix (ASU) 437.350 MHz GMSK 2020-03-06 01:59:23
2020-03-06 02:05:32
123 - BG8DIV
1805350 Phoenix (ASU) 437.350 MHz GMSK 2020-03-06 00:23:14
2020-03-06 00:28:06
123 - BG8DIV
1805643 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-03-05 23:28:07
2020-03-05 23:38:40
123 - BG8DIV
1805642 NOAA 19 137.100 MHz APT 2020-03-05 21:48:56
2020-03-05 21:56:18
123 - BG8DIV
1805349 Phoenix (ASU) 437.350 MHz GMSK 2020-03-05 17:49:39
2020-03-05 17:55:54
123 - BG8DIV