ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 800 5 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
607763 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-23 22:57:52
2019-04-23 23:04:27
123 - BG8DIV
607762 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-23 07:57:51
2019-04-23 08:03:39
123 - BG8DIV
607761 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-23 06:21:42
2019-04-23 06:26:39
123 - BG8DIV
607760 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-22 23:48:59
2019-04-22 23:54:59
123 - BG8DIV
607759 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-22 22:13:32
2019-04-22 22:17:43
123 - BG8DIV
607758 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-22 08:49:37
2019-04-22 08:53:09
123 - BG8DIV
607757 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-22 07:12:00
2019-04-22 07:18:09
123 - BG8DIV
607756 ISS 145.825 MHz AFSK1k2 2019-04-22 00:40:35
2019-04-22 00:45:12
123 - BG8DIV
602890 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK4k8 2019-04-19 00:31:17
2019-04-19 00:37:39
123 - BG8DIV
597671 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-04-16 13:09:26
2019-04-16 13:15:58
123 - BG8DIV