ZHOU KUN

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
123 BG8DIV OM20br @535m 1128 0 UHF Yagi VHF Yagi VHF Quadrafilar

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
907299 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-12 00:24:38
2019-08-12 00:31:45
123 - BG8DIV
907298 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-11 22:49:07
2019-08-11 22:54:58
123 - BG8DIV
907297 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-11 10:54:38
2019-08-11 11:03:41
123 - BG8DIV
907296 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-11 00:06:00
2019-08-11 00:14:06
123 - BG8DIV
907295 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-10 12:14:42
2019-08-10 12:19:48
123 - BG8DIV
907294 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-10 10:36:45
2019-08-10 10:45:13
123 - BG8DIV
907231 CAS-4B 145.910 MHz CW 2019-08-10 00:14:59
2019-08-10 00:22:24
123 - BG8DIV
907230 NOAA 15 137.620 MHz APT 2019-08-09 23:58:48
2019-08-10 00:09:07
123 - BG8DIV
907229 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2019-08-09 23:47:37
2019-08-09 23:56:08
123 - BG8DIV
906412 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-08-09 15:38:57
2019-08-09 15:46:12
123 - BG8DIV