Klaus

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
2650 9V1KG OJ11xi @50m 3093 2 Yagi (VHF, UHF)
2680 9V1KG/p OJ11xi @15m 69 0 Other Directional (VHF, UHF)

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
6472982 PICSAT 435.525 MHz BPSK 2022-09-16 03:45:50
2022-09-16 03:54:37
2650 - 9V1KG
6479441 ATHENOXAT 1 437.485 MHz AFSK 2022-09-16 02:33:24
2022-09-16 02:43:10
2650 - 9V1KG
6479440 ITUPSAT 1 437.322 MHz GFSK 2022-09-16 01:19:51
2022-09-16 01:31:30
2650 - 9V1KG
6472981 PICSAT 435.525 MHz BPSK 2022-09-15 16:01:56
2022-09-15 16:10:11
2650 - 9V1KG
6436499 YuZGU-55 12 437.000 MHz SSTV 2022-09-09 00:53:41
2022-09-09 01:01:33
2650 - 9V1KG
6437860 LIGHTSAIL-2 437.025 MHz FSK 2022-09-07 14:33:58
2022-09-07 14:45:12
2650 - 9V1KG
6437856 FUTABA 437.375 MHz AFSK 2022-09-07 13:11:19
2022-09-07 13:19:46
2650 - 9V1KG
6436759 CELESTA 436.500 MHz GMSK 2022-09-07 12:01:57
2022-09-07 12:13:36
2650 - 9V1KG
6436758 CELESTA 436.500 MHz GMSK 2022-09-07 11:48:57
2022-09-07 12:00:57
2650 - 9V1KG
6436757 CELESTA 436.500 MHz GMSK 2022-09-07 11:35:57
2022-09-07 11:47:57
2650 - 9V1KG