Thalia Papoutsaki

Ground Stations

Thalia Papoutsaki is not an owner of any ground stations.

Observations

ID Satellite Frequency Mode Timeframe Station
800012 NIUSAT 436.000 MHz FSK 2019-07-06 19:09:18
2019-07-06 19:12:42
6 - Apomahon
800011 SKCUBE 437.100 MHz CW 2019-07-06 19:01:04
2019-07-06 19:03:34
6 - Apomahon
800010 LITUANICASAT-2 437.265 MHz FSK 2019-07-06 18:57:33
2019-07-06 18:59:53
6 - Apomahon
800099 NOAA 18 465.988 MHz BPSK 2019-07-06 18:38:45
2019-07-06 18:42:55
21 - Avia
800009 NOAA 18 137.912 MHz APT 2019-07-06 18:38:11
2019-07-06 18:43:53
6 - Apomahon
800098 Da Vinci 436.500 MHz GMSK 2019-07-06 18:29:18
2019-07-06 18:31:28
21 - Avia
800008 METOP-A 465.988 MHz BPSK 2019-07-06 18:25:37
2019-07-06 18:29:45
6 - Apomahon
800097 AAUSAT 3 437.425 MHz CW 2019-07-06 18:25:13
2019-07-06 18:28:48
21 - Avia
800007 CAS-4A 145.855 MHz CW 2019-07-06 18:16:08
2019-07-06 18:18:50
6 - Apomahon
800006 METEOR M-2 137.900 MHz LRPT 2019-07-06 18:07:35
2019-07-06 18:12:42
6 - Apomahon