Alexandru Csete

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
13 OZ9AEC-VHF1 JO55um @48m 12902 0 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
1554373 CubeBel-1 436.990 MHz FSK9k6 2020-01-18 17:57:30
2020-01-18 18:04:59
49 - OZ7SAT
1554372 OPS-SAT 437.200 MHz GMSK 2020-01-18 16:50:25
2020-01-18 16:57:11
49 - OZ7SAT
1554371 GRIFEX 437.480 MHz FSK9k6 2020-01-18 16:38:14
2020-01-18 16:45:04
49 - OZ7SAT
1554370 CubeBel-1 436.990 MHz FSK9k6 2020-01-18 16:24:45
2020-01-18 16:30:23
49 - OZ7SAT
1553021 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-01-18 10:40:05
2020-01-18 10:49:58
49 - OZ7SAT
1553020 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2020-01-18 10:05:59
2020-01-18 10:13:21
49 - OZ7SAT
1553019 FOX-1B 145.960 MHz DUV 2020-01-18 09:04:42
2020-01-18 09:13:07
49 - OZ7SAT
1553018 GRIFEX 437.480 MHz FSK9k6 2020-01-18 07:24:51
2020-01-18 07:31:01
49 - OZ7SAT
1553017 CubeBel-1 436.990 MHz FSK9k6 2020-01-18 07:10:55
2020-01-18 07:18:23
49 - OZ7SAT
1551937 UNISAT-6 437.421 MHz FSK9k6 2020-01-18 05:51:56
2020-01-18 06:00:18
49 - OZ7SAT