Rick Zathras

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
23 Zath-VHF OF77xw @6m 5701 16 VHF Turnstile
24 Zath-UHF OF77xw @6m 6567 14 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
174705 CAS-4B 145.910 MHz CW 2018-07-04 15:19:53
2018-07-04 15:31:50
23 - Zath-VHF
174706 FOX-1D 145.880 MHz FM 2018-07-04 15:12:17
2018-07-04 15:19:43
23 - Zath-VHF
174704 CAS-4A 145.855 MHz CW 2018-07-04 14:52:31
2018-07-04 15:02:30
23 - Zath-VHF
174703 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2018-07-04 14:40:50
2018-07-04 14:52:21
23 - Zath-VHF
116920 STEP-1 437.485 MHz CW 2018-04-20 13:55:25
2018-04-20 14:07:09
24 - Zath-UHF
116919 STEP-1 437.485 MHz CW 2018-04-20 02:22:46
2018-04-20 02:33:15
24 - Zath-UHF
116918 STEP-1 437.485 MHz CW 2018-04-20 00:48:54
2018-04-20 00:59:54
24 - Zath-UHF
76010 KKS-1 437.388 MHz CW 2018-02-08 08:26:01
2018-02-08 08:39:08
24 - Zath-UHF
76009 CHUBUSAT-2 437.094 MHz CW 2018-02-08 08:03:57
2018-02-08 08:12:12
24 - Zath-UHF
76008 MOZHAYETS 4 435.353 MHz CW 2018-02-08 07:52:07
2018-02-08 08:03:57
24 - Zath-UHF