Rick Zathras

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
23 Zath-VHF OF77xw @6m 7875 0 VHF Turnstile
24 Zath-UHF OF77xw @6m 9861 0 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
726333 URSA MAIOR 435.950 MHz FSK9k6 2019-06-06 00:45:18
2019-06-06 00:54:31
24 - Zath-UHF
704156 JY1Sat 145.840 MHz BPSK1k2 2019-05-28 14:46:42
2019-05-28 14:55:02
23 - Zath-VHF
704153 FOX-1C 145.920 MHz DUV 2019-05-28 14:35:14
2019-05-28 14:42:43
23 - Zath-VHF
704152 FOX-1D 145.880 MHz DUV 2019-05-28 14:27:24
2019-05-28 14:34:44
23 - Zath-VHF
704151 CAS-4B 145.910 MHz CW 2019-05-28 14:04:26
2019-05-28 14:12:44
23 - Zath-VHF
704150 FOX-1A 145.978 MHz DUV 2019-05-28 13:50:32
2019-05-28 14:00:22
23 - Zath-VHF
704155 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-05-28 13:39:07
2019-05-28 13:43:35
23 - Zath-VHF
704154 DELFI-C3 145.867 MHz BPSK1k2 2019-05-28 13:26:08
2019-05-28 13:34:10
23 - Zath-VHF
704149 CAS-4A 145.855 MHz CW 2019-05-28 13:10:31
2019-05-28 13:18:35
23 - Zath-VHF
704148 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-05-28 12:45:01
2019-05-28 12:51:48
23 - Zath-VHF