Rick Zathras

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
23 Zath-VHF OF77xw @6m 6432 21 VHF Turnstile
24 Zath-UHF OF77xw @6m 7761 30 UHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
288090 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-10-16 08:17:24
2018-10-16 08:33:03
23 - Zath-VHF
288089 UKUBE-1 145.844 MHz CW 2018-10-16 07:07:21
2018-10-16 07:20:43
23 - Zath-VHF
288094 OSCAR 7 145.974 MHz CW 2018-10-16 06:52:31
2018-10-16 07:07:11
23 - Zath-VHF
221897 UiTMSat-1 145.825 MHz AFSK1k2 2018-08-23 10:22:41
2018-08-23 10:33:24
23 - Zath-VHF
207826 XW-2A 145.660 MHz CW 2018-08-10 12:49:59
2018-08-10 12:56:34
23 - Zath-VHF
207825 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2018-08-10 12:37:51
2018-08-10 12:49:49
23 - Zath-VHF
200364 CHUBUSAT-2 437.094 MHz CW 2018-08-01 16:17:19
2018-08-01 16:30:54
24 - Zath-UHF
200363 NUSAT 2 437.445 MHz FSK19k2 2018-08-01 16:03:47
2018-08-01 16:15:01
24 - Zath-UHF
200362 HORYU-IV 437.375 MHz AFSK1k2 2018-08-01 15:41:41
2018-08-01 15:55:11
24 - Zath-UHF
174705 CAS-4B 145.910 MHz CW 2018-07-04 15:19:53
2018-07-04 15:31:50
23 - Zath-VHF