Rick Zathras

Ground Stations

ID Name Location Total Future Antennas
24 Zath-UHF OF77xw @6m 3621 1 UHF Turnstile
23 Zath-VHF OF77xw @6m 3234 19 VHF Turnstile

Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Station
36765 RADFXSAT 145.960 MHz DUV 2017-11-25 15:58:40
2017-11-25 16:06:55
23 - Zath-VHF
21675 GOMX 1 437.252 MHz CW 2017-10-18 19:14:22
2017-10-18 19:25:52
24 - Zath-UHF
21669 BEEAGLESAT 437.370 MHz GMSK9k6 2017-10-18 15:19:57
2017-10-18 15:28:59
24 - Zath-UHF
21668 BEEAGLESAT 437.370 MHz GMSK9k6 2017-10-18 13:42:26
2017-10-18 13:53:23
24 - Zath-UHF
21667 JAS-2 435.797 MHz CW 2017-10-18 12:58:07
2017-10-18 13:19:10
24 - Zath-UHF
21666 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2017-10-18 12:43:53
2017-10-18 12:54:11
24 - Zath-UHF
21665 JAS-2 435.797 MHz CW 2017-10-18 11:16:21
2017-10-18 11:33:37
24 - Zath-UHF
21661 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2017-10-18 11:04:18
2017-10-18 11:16:21
24 - Zath-UHF
21674 GOMX 1 437.252 MHz CW 2017-10-18 09:50:35
2017-10-18 10:03:43
24 - Zath-UHF
21658 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2017-10-18 09:25:07
2017-10-18 09:37:11
24 - Zath-UHF