Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
845607 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-07-21 15:08:58
2019-07-21 15:20:00
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845178 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-07-21 13:02:58
2019-07-21 13:17:21
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845256 CP9 (LEO) 437.505 MHz FSK9k6 2019-07-21 12:36:42
2019-07-21 12:42:18
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845675 BEESAT-9 435.950 MHz GMSK4k8 2019-07-21 12:24:56
2019-07-21 12:35:51
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845438 PSAT-2 145.825 MHz AFSK1k2 2019-07-21 11:21:12
2019-07-21 11:35:25
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845098 TBEX-A 437.485 MHz GMSK9k6 2019-07-21 10:48:56
2019-07-21 11:02:40
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845212 BRICSat-2 437.600 MHz AFSK9k6 2019-07-21 09:40:20
2019-07-21 09:53:03
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
846250 Oculus-ASR 437.200 MHz GMSK9k6 2019-07-21 09:17:57
2019-07-21 09:30:15
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845337 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-21 08:57:52
2019-07-21 09:13:20
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845282 ARMADILLO 437.525 MHz GFSK19k2 2019-07-21 08:13:41
2019-07-21 08:25:09
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
846249 Oculus-ASR 437.200 MHz GMSK9k6 2019-07-21 07:36:29
2019-07-21 07:47:28
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845336 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-21 07:12:26
2019-07-21 07:27:41
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845081 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-07-21 06:59:19
2019-07-21 07:04:01
mdz 146 - RIYADH2
842948 SKCUBE 437.100 MHz CW 2019-07-21 06:27:33
2019-07-21 06:30:56
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
845437 PSAT-2 145.825 MHz AFSK1k2 2019-07-21 06:16:51
2019-07-21 06:27:02
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845134 TBEX-B 437.485 MHz GMSK9k6 2019-07-21 05:49:58
2019-07-21 05:59:38
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845335 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-21 05:27:49
2019-07-21 05:41:41
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
843355 ELFIN-B 437.475 MHz GFSK9k6 2019-07-21 01:54:14
2019-07-21 01:57:29
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
845606 EntrySat 436.950 MHz BPSK9k6 2019-07-21 00:10:31
2019-07-21 00:21:31
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
842900 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-07-20 19:09:01
2019-07-20 19:14:30
mdz 146 - RIYADH2
845334 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-20 13:26:05
2019-07-20 13:40:38
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845177 PSAT-2 435.350 MHz SSTV 2019-07-20 13:01:12
2019-07-20 13:16:21
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845238 Oculus-ASR 437.200 MHz GMSK9k6 2019-07-20 12:40:12
2019-07-20 12:55:20
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845333 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-20 11:40:17
2019-07-20 11:55:38
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845436 PSAT-2 145.825 MHz AFSK1k2 2019-07-20 11:19:33
2019-07-20 11:34:02
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
846207 SONATE 437.025 MHz GMSK9k6 2019-07-20 11:02:10
2019-07-20 11:13:58
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845255 CP9 (LEO) 437.505 MHz FSK9k6 2019-07-20 10:54:17
2019-07-20 11:00:22
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845332 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-20 09:54:38
2019-07-20 10:10:05
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845097 TBEX-A 437.485 MHz GMSK9k6 2019-07-20 09:07:14
2019-07-20 09:19:35
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845281 ARMADILLO 437.525 MHz GFSK19k2 2019-07-20 08:11:18
2019-07-20 08:23:01
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
845211 BRICSat-2 437.600 MHz AFSK9k6 2019-07-20 07:56:57
2019-07-20 08:08:31
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
846248 Oculus-ASR 437.200 MHz GMSK9k6 2019-07-20 07:35:52
2019-07-20 07:47:07
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
842250 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-07-20 06:53:59
2019-07-20 06:58:11
mdz 146 - RIYADH2
845331 LightSail-2 437.025 MHz FSK9k6 2019-07-20 06:24:11
2019-07-20 06:38:37
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
844083 TIANWANG 1C 435.645 MHz GMSK4k8 2019-07-20 05:43:06
2019-07-20 05:46:49
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
841018 KAITUO 1B 145.475 MHz GMSK9k6 2019-07-20 02:59:35
2019-07-20 03:02:59
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
843966 UWE-3 437.384 MHz FSK9k6 2019-07-20 02:52:17
2019-07-20 02:56:55
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
841238 CUBEBUG-2 437.445 MHz FSK9k6 2019-07-20 02:26:04
2019-07-20 02:30:58
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
843605 UKUBE-1 145.844 MHz CW 2019-07-20 01:15:47
2019-07-20 01:19:45
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
839494 ECUADOR-UTE 437.050 MHz CW 2019-07-20 00:28:55
2019-07-20 00:40:29
Fredy Damkalis 146 - RIYADH2
840597 SiriusSat-2 435.670 MHz GMSK4k8 2019-07-20 00:01:13
2019-07-20 00:05:06
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
844531 BUGSAT-1 437.445 MHz FSK9k6 2019-07-19 23:41:15
2019-07-19 23:45:54
Jacques Roux 146 - RIYADH2
844529 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2019-07-19 21:23:31
2019-07-19 21:27:28
24 Jacques Roux 146 - RIYADH2
843036 D-Star ONE iSat 435.700 MHz GMSK4k8 2019-07-19 20:32:00
2019-07-19 20:35:50
Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
844528 FALCONSAT 3 435.103 MHz FSK9k6 2019-07-19 19:44:39
2019-07-19 19:48:35
Jacques Roux 146 - RIYADH2
840781 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-07-19 19:03:22
2019-07-19 19:09:00
mdz 146 - RIYADH2
842688 ESEO (FunCube 4) 437.000 MHz GMSK9k6 2019-07-19 18:46:22
2019-07-19 18:51:54
IZ7BOJ Alfredo 146 - RIYADH2
840645 NEXUS 437.073 MHz CW 2019-07-19 17:57:19
2019-07-19 18:00:39
4 Dimitris Papadeas 146 - RIYADH2
844530 TIGRISAT 435.001 MHz FSK9k6 2019-07-19 17:40:46
2019-07-19 17:47:17
29 Jacques Roux 146 - RIYADH2
844525 XW-2A 145.660 MHz CW 2019-07-19 17:19:22
2019-07-19 17:23:14
45 Jacques Roux 146 - RIYADH2
Query returned 50 observations. Open all in tabs