Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
118927 AALTO-1 437.216 MHz FSK9k6 2018-04-22 21:29:34
2018-04-22 21:40:42
Philippe Mathieu-Daudé 67 - Massena
119019 UWE-3 437.384 MHz AFSK9k6 2018-04-22 21:28:54
2018-04-22 21:43:00
Thalia Papoutsaki 16 - VK5QI-70CM
119085 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-04-22 21:17:32
2018-04-22 21:33:00
Alexandros Tsourapas 15 - VK5QI-2M
118900 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2018-04-22 21:12:28
2018-04-22 21:30:35
Alexandru Csete 13 - OZ9AEC-VHF1
118992 PEGASUS 436.670 MHz FSK9k6 2018-04-22 21:07:30
2018-04-22 21:19:26
Thalia Papoutsaki 31 - GI7UGV - UHF
119049 FIREBIRD 3 437.397 MHz FSK19k2 2018-04-22 20:57:34
2018-04-22 21:09:28
Thalia Papoutsaki 21 - Avia
119018 XIWANG-1 435.790 MHz CW 2018-04-22 20:54:37
2018-04-22 21:14:35
Thalia Papoutsaki 16 - VK5QI-70CM
118877 AOBA-VELOX 3 437.371 MHz CW 2018-04-22 20:44:00
2018-04-22 20:54:04
Dimitrios Papadeas 25 - N7IPY
118991 JAS-2 435.796 MHz CW 2018-04-22 20:43:31
2018-04-22 21:03:40
Thalia Papoutsaki 31 - GI7UGV - UHF
119084 NOAA 15 137.620 MHz APT 2018-04-22 20:40:22
2018-04-22 20:56:05
Alexandros Tsourapas 15 - VK5QI-2M
119048 GRIFEX 437.478 MHz FSK9k6 2018-04-22 20:36:29
2018-04-22 20:48:12
Thalia Papoutsaki 21 - Avia
118312 NOAA 18 137.912 MHz APT 2018-04-22 20:32:02
2018-04-22 20:44:39
cgbsat 39 - CGBSAT-VHF
119083 XW-2B 145.725 MHz CW 2018-04-22 20:26:45
2018-04-22 20:38:37
Alexandros Tsourapas 15 - VK5QI-2M
118948 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2018-04-22 20:23:45
2018-04-22 20:39:30
Thalia Papoutsaki 33 - G7KSE
118901 FOX-1D 145.880 MHz FM 2018-04-22 20:08:07
2018-04-22 20:16:05
Alexandru Csete 13 - OZ9AEC-VHF1
118990 STRAND-1 437.568 MHz FSK9k6 2018-04-22 20:04:50
2018-04-22 20:19:59
Thalia Papoutsaki 31 - GI7UGV - UHF
119082 XW-2D 145.855 MHz CW 2018-04-22 20:04:33
2018-04-22 20:16:36
Alexandros Tsourapas 15 - VK5QI-2M
119047 UNISAT-6 437.421 MHz FSK9k6 2018-04-22 20:03:50
2018-04-22 20:17:48
Thalia Papoutsaki 21 - Avia
119017 CUTE-1 436.836 MHz CW 2018-04-22 20:01:55
2018-04-22 20:17:31
Thalia Papoutsaki 16 - VK5QI-70CM
118899 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2018-04-22 19:56:24
2018-04-22 20:08:07
Alexandru Csete 13 - OZ9AEC-VHF1
118987 NAYIF-1 145.938 MHz BPSK1k2 2018-04-22 19:51:27
2018-04-22 20:03:12
Alexandros Tsourapas 7 - Stony
119046 STEP-1 437.485 MHz CW 2018-04-22 19:50:49
2018-04-22 20:02:33
Thalia Papoutsaki 21 - Avia
119081 CAS-4A 145.855 MHz CW 2018-04-22 19:43:03
2018-04-22 19:55:38
Alexandros Tsourapas 15 - VK5QI-2M
119045 ROBUSTA-1B 437.325 MHz CW 2018-04-22 19:34:23
2018-04-22 19:46:13
Thalia Papoutsaki 21 - Avia
118947 UOSAT 2 145.825 MHz AFSK1k2 2018-04-22 19:31:48
2018-04-22 19:45:15
Thalia Papoutsaki 33 - G7KSE
Query returned 25 observations. Open all in tabs