Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
491009 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-23 20:06:10
2019-02-23 20:09:32
Dimitris Papadeas 404 - HA3BT-2.0
490994 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-23 20:04:51
2019-02-23 20:14:28
Dimitris Papadeas 368 - SR1GEO_RACK02
491001 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-23 09:27:11
2019-02-23 09:30:27
Dimitris Papadeas 404 - HA3BT-2.0
491216 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-23 09:24:08
2019-02-23 09:33:10
Philippe Mathieu-Daudé 355 - Black Mensa Ground Station
490909 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 22:03:07
2019-02-22 22:10:05
daveh 447 - MW6DHN
490093 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 22:01:10
2019-02-22 22:11:37
Cees Bassa 39 - CGBSAT-VHF
489094 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 22:00:13
2019-02-22 22:11:40
uhf-satcom 91 - M0EYT
489442 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 20:26:43
2019-02-22 20:38:20
Cees Bassa 39 - CGBSAT-VHF
485953 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 16:08:37
2019-02-22 16:13:27
Dimitris Papadeas 41 - Chicago1
485970 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 16:08:26
2019-02-22 16:13:16
Dimitris Papadeas 212 - KE8FZT - VHF
485946 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 16:08:17
2019-02-22 16:13:05
Dimitris Papadeas 22 - Ferns-1
485957 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 16:07:39
2019-02-22 16:12:26
Dimitris Papadeas 92 - APN01
485958 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 12:14:30
2019-02-22 12:19:24
Dimitris Papadeas 96 - sam210723 VHF
485965 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:49:57
2019-02-22 09:54:47
Dimitris Papadeas 171 - IQ1RY ARI Sezione di Bra
485986 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:49:52
2019-02-22 09:54:41
Dimitris Papadeas 446 - ik1jns
485950 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:49:26
2019-02-22 09:54:14
Dimitris Papadeas 38 - Technikraum Lanzenhäusern
485983 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:56
2019-02-22 09:53:46
Dimitris Papadeas 442 - DL1UNX-FFB VHF
485976 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:53
2019-02-22 09:53:43
Dimitris Papadeas 355 - Black Mensa Ground Station
485979 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:53
2019-02-22 09:53:43
Dimitris Papadeas 380 - jle-tum-VHF
485978 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:51
2019-02-22 09:53:42
Dimitris Papadeas 376 - AstroHD
485967 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:11
2019-02-22 09:53:01
Dimitris Papadeas 175 - Rocinante
485956 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:48:01
2019-02-22 09:52:52
Dimitris Papadeas 85 - Alfeld
485990 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:47:44
2019-02-22 09:52:36
Dimitris Papadeas 494 - Clemens_UE
485966 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:47:38
2019-02-22 09:52:28
Dimitris Papadeas 173 - DF3LZ
485954 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:46:58
2019-02-22 09:51:51
Dimitris Papadeas 49 - OZ7SAT
488586 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 09:44:30
2019-02-22 09:56:07
Cees Bassa 39 - CGBSAT-VHF
485977 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 08:16:39
2019-02-22 08:21:26
Dimitris Papadeas 366 - TA2ANK
485968 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 08:12:26
2019-02-22 08:17:19
Dimitris Papadeas 183 - SPUTNIX-R2ANF-VHF/UHF-stationary
485982 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 05:13:17
2019-02-22 05:18:05
Dimitris Papadeas 440 - mumbai-gs
485969 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-22 03:07:47
2019-02-22 03:12:39
Dimitris Papadeas 212 - KE8FZT - VHF
485952 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:52:39
2019-02-21 20:57:33
Dimitris Papadeas 39 - CGBSAT-VHF
485961 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:52:20
2019-02-21 20:57:14
Dimitris Papadeas 102 - PA3RVG VHF
485987 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:52:13
2019-02-21 20:57:04
Dimitris Papadeas 458 - ON4KRW Rixensart
485975 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:52:09
2019-02-21 20:57:00
Dimitris Papadeas 335 - ON4LS
485948 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:52:08
2019-02-21 20:57:02
Dimitris Papadeas 37 - DL4PD
485980 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:51:44
2019-02-21 20:56:38
Dimitris Papadeas 394 - DL0XK
487942 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:51:22
2019-02-21 20:58:42
dutchspace 365 - DS-1
485949 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:51:06
2019-02-21 20:55:59
Dimitris Papadeas 38 - Technikraum Lanzenhäusern
485985 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:50:40
2019-02-21 20:55:32
Dimitris Papadeas 446 - ik1jns
485964 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:50:33
2019-02-21 20:55:25
Dimitris Papadeas 171 - IQ1RY ARI Sezione di Bra
487180 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 20:46:30
2019-02-21 20:57:16
Ruben Navarro Huedo 255 - EA5BZ - Elche
485955 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 16:34:40
2019-02-21 16:39:28
Dimitris Papadeas 77 - N5CNB-VHF
487163 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 13:43:20
2019-02-21 13:46:28
atarantini 497 - CABATest
486934 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 11:44:32
2019-02-21 11:47:59
dutchspace 365 - DS-1
485971 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:14:34
2019-02-21 10:19:21
Dimitris Papadeas 255 - EA5BZ - Elche
485973 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:12:10
2019-02-21 10:17:01
Dimitris Papadeas 271 - F5SNV
485974 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:11:12
2019-02-21 10:16:04
Dimitris Papadeas 335 - ON4LS
485989 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:11:11
2019-02-21 10:16:00
Dimitris Papadeas 479 - ON4API
485960 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:10:55
2019-02-21 10:15:48
Dimitris Papadeas 102 - PA3RVG VHF
485951 NAYIF-1 145.939 MHz BPSK1k2 2019-02-21 10:10:33
2019-02-21 10:15:25
Dimitris Papadeas 39 - CGBSAT-VHF
Query returned 50 observations. Open all in tabs