Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
846187 SEAM 2.0 437.250 MHz GMSK9k6 2019-07-21 20:22:42
2019-07-21 20:34:23
Fredy Damkalis 618 - KS1G
845986 AMGU-1 436.250 MHz FM 2019-07-21 18:47:10
2019-07-21 18:58:19
Fredy Damkalis 618 - KS1G
846093 JAISAT-1 435.700 MHz GMSK4k8 2019-07-21 09:37:10
2019-07-21 09:47:15
Fredy Damkalis 618 - KS1G
845853 Lucky-7 437.525 MHz GFSK4k8 2019-07-21 08:08:46
2019-07-21 08:20:43
Fredy Damkalis 618 - KS1G
843915 MOVE-II 145.950 MHz BPSK12k5 2019-07-21 03:15:35
2019-07-21 03:19:25
Dimitris Papadeas 618 - KS1G
843201 FACSAT 1 437.350 MHz GMSK9k6 2019-07-21 03:03:43
2019-07-21 03:07:06
Dimitris Papadeas 618 - KS1G
843796 ITASAT 1 145.860 MHz BPSK1k2 2019-07-21 02:48:45
2019-07-21 02:52:32
Dimitris Papadeas 618 - KS1G
Query returned 7 observations. Open all in tabs