Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
367597 NMTSat 148.800 MHz FM 2018-12-18 05:04:39
2018-12-18 05:16:11
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
367856 NOAA 19 137.100 MHz APT 2018-12-18 03:32:21
2018-12-18 03:48:11
Alexandros Tsourapas 6 - Apomahon
368492 YUBILEINY 435.316 MHz CW 2018-12-17 21:26:45
2018-12-17 21:43:20
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368455 NO-84 145.825 MHz AFSK1k2 2018-12-17 21:14:58
2018-12-17 21:26:15
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368509 ZHOU ENLAI 437.644 MHz BPSK9k6 2018-12-17 20:56:45
2018-12-17 21:08:40
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368491 E-ST@R-II 437.485 MHz AFSK1k2 2018-12-17 20:34:54
2018-12-17 20:48:33
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368454 AAUSAT 4 437.424 MHz GMSK2k4 2018-12-17 20:20:46
2018-12-17 20:34:21
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368490 SIGMA 435.780 MHz BPSK9k6 2018-12-17 19:56:03
2018-12-17 20:07:51
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368489 SKCUBE 437.100 MHz CW 2018-12-17 19:42:20
2018-12-17 19:49:31
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
366866 UNISAT-6 437.421 MHz FSK9k6 2018-12-17 19:27:42
2018-12-17 19:41:50
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368466 MAX VALIER SAT 145.961 MHz CW 2018-12-17 19:20:54
2018-12-17 19:27:12
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
366938 LITUANICASAT-2 437.265 MHz FSK9k6 2018-12-17 19:08:41
2018-12-17 19:20:24
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368488 METOP-B 465.988 MHz BPSK400 2018-12-17 18:51:21
2018-12-17 19:06:45
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368508 XW-2A 145.660 MHz CW 2018-12-17 18:30:37
2018-12-17 18:41:16
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368487 AIST-1 435.265 MHz CW 2018-12-17 18:16:27
2018-12-17 18:29:38
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368507 METEOR-M 2 137.900 MHz LRPT 2018-12-17 17:53:55
2018-12-17 18:08:56
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
367022 BISONSAT 437.375 MHz FSK9k6 2018-12-17 17:34:05
2018-12-17 17:49:44
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368486 FUNCUBE-1 145.935 MHz BPSK1k2 2018-12-17 17:18:32
2018-12-17 17:29:36
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368453 TRANSIT 5B-5 136.659 MHz USB 2018-12-17 16:59:22
2018-12-17 17:18:02
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368485 FIRST-MOVE 145.975 MHz CW 2018-12-17 16:45:41
2018-12-17 16:54:03
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368452 SARAL 465.988 MHz BPSK400 2018-12-17 16:29:55
2018-12-17 16:45:11
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368506 CUTE-1.7+APD II 437.275 MHz CW 2018-12-17 16:19:22
2018-12-17 16:28:14
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368451 UWE-3 437.384 MHz AFSK9k6 2018-12-17 16:05:21
2018-12-17 16:18:52
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368465 SEEDS II 437.486 MHz CW 2018-12-17 15:59:34
2018-12-17 16:04:51
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
368450 XW-2B 145.725 MHz CW 2018-12-17 15:47:04
2018-12-17 15:59:04
Dimitris Papadeas 6 - Apomahon
Query returned 25 observations. Open all in tabs