Observations

ID Satellite Frequency Encoding Timeframe Results Observer Station
289540 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-18 01:04:06
2018-10-18 01:16:56
uhf-satcom 91 - M0EYT
289180 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-17 08:28:28
2018-10-17 08:41:34
Dimitrios Papadeas 146 - RIYADH2
288795 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-16 23:18:44
2018-10-16 23:31:10
Dimitrios Papadeas 6 - Apomahon
287822 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 23:04:20
2018-10-15 23:17:18
fun guy 141 - balcony
287830 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 21:25:49
2018-10-15 21:38:29
sputnix 211 - exp-rot-msk
286923 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 16:13:13
2018-10-15 16:26:20
Dimitrios Papadeas 278 - SATCOM North Shore - UHF
286948 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 16:13:06
2018-10-15 16:26:14
Dimitrios Papadeas 98 - Grove-UHF-01
286868 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 08:35:50
2018-10-15 08:48:44
Dimitrios Papadeas 237 - KF6ZEO-1
286821 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 05:22:04
2018-10-15 05:35:02
Dimitrios Papadeas 201 - KO2F-UHF-1
286935 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 05:20:49
2018-10-15 05:33:43
Dimitrios Papadeas 98 - Grove-UHF-01
286774 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 04:35:08
2018-10-15 04:48:25
Dimitrios Papadeas 24 - Zath-UHF
285772 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-15 00:27:28
2018-10-15 00:40:23
Cees Bassa 40 - CGBSAT-UHF
286668 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-14 22:55:08
2018-10-14 23:08:04
Dimitrios Papadeas 21 - Avia
285887 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-14 22:54:47
2018-10-14 23:07:41
Dimitrios Papadeas 6 - Apomahon
285195 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-13 22:42:53
2018-10-13 22:55:52
Alexandros Tsourapas 100 - SV1RVP
283340 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-13 01:40:31
2018-10-13 01:52:34
uhf-satcom 91 - M0EYT
283335 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-13 00:04:33
2018-10-13 00:17:19
uhf-satcom 91 - M0EYT
284362 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-12 22:30:58
2018-10-12 22:43:55
Dimitrios Papadeas 6 - Apomahon
281826 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-11 23:58:33
2018-10-12 00:05:13
uhf-satcom 91 - M0EYT
281903 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-11 23:52:15
2018-10-12 00:05:15
Dimitrios Papadeas 37 - DL4PD
280419 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-10 12:01:30
2018-10-10 12:14:20
uhf-satcom 91 - M0EYT
280511 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-09 21:54:21
2018-10-09 22:06:22
LZ1KRN Neterra Ham Radio Club 229 - Neterra Sofia Teleport Ground Station
278588 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-09 10:08:56
2018-10-09 10:22:05
Dimitrios Papadeas 21 - Avia
278393 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-08 23:19:15
2018-10-08 23:31:39
Dimitrios Papadeas 6 - Apomahon
277752 POLYITAN-1 437.676 MHz FSK9k6 2018-10-08 11:37:25
2018-10-08 11:50:34
uhf-satcom 91 - M0EYT
Query returned 25 observations. Open all in tabs